Akoestisch onderzoek industrielawaai

Akoestisch onderzoek industrielawaai

Geluidhinder is in ons land een belangrijk en omvangrijk probleem. Industrieterreinen en woongebieden groeien naar elkaar toe wat tot een grotere noodzaak tot beheersing en zorgvuldige afweging leidt.

Geluidonderzoeken in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)

Met de Wabo en de onderliggende wetten en besluiten, zoals de Wet milieubeheer (Wm), het Activiteitenbesluit en de Wet geluidhinder heeft de overheid een instrument in handen om aan iedere inrichting voorwaarden op te leggen opdat haar exploitatie het milieu zo min mogelijk belast. Industriële inrichtingen moeten ondermeer aan strenge vergunningsvoorschriften voldoen om de geluidoverlast tengevolge van de activiteiten in en de transportbewegingen van en naar de inrichting te beperken. Door middel van akoestische onderzoeken dient de uitbater van een inrichting aan te tonen, dat afdoende maatregelen ter voorkoming van geluidoverlast op organisatorische, bouwkundige of andere geluidreducerende wijze zijn genomen en men gebruik maakt van de Best Beschikbare Technieken (BBT).

Als normen voor de geluidproductie van een bedrijf gelden de langtijdgemiddelde waarde LAr;LT, waarin naast de intensiteit van de geluiddruk ook de duur ervan meespeelt en de LAmax, die kenmerkend is voor de piekniveaus. Als toetsingskader voor het toegestane geluidniveau ter plaatse van geluidgevoelige bestemmingen, zoals woningen, dient het referentieniveau van het omgevingslawaai, dat door metingen (L95 metingen) of berekeningen wordt bepaald. Bij de afweging voor een milieuvergunning dient de overheid hiervan kennis te hebben.

Rond industrieterreinen kan een zonering hebben plaatsgevonden, waarbij de maximale geluidruimte op een dergelijk terrein is vastgelegd. De overheid dient de vastgestelde geluidzones rond industrieterreinen te beheren, wat betekent, dat de zonebeheerder niet alleen de 50 dB(A)-zonecontour in acht moet nemen bij het beschikken op vergunningen en meldingen, maar ook dat hij/zij over informatie dient te beschikken, hoeveel geluidruimte er nog voor vestiging van nieuwe bedrijvigheden of uitbreiding van bestaande bedrijven binnen een zone beschikbaar is.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
  • Miranda van de Ven - Verrijt, 040.29 07 386.


Zoeken
Rapporten downloaden
Klik hier om in te loggen op onze Serv-U File Server en uw rapporten te downloaden
Twitter
Vestigingen
CONTACT ALGEMEEN »
T. 088 44 02 900
E. info@tritium.nl


VESTIGING NUENEN »
Gulberg 35 | 5674 TE Nuenen
T. 040.29 51 951 

VESTIGING PRINSENBEEK » 
Groenstr. 27 | 4841 BA Prinsenbeek 
T. 076.54 29 564 | F. 076.54 16 894

VESTIGING NEER » 
Steeg 27 | 6086 EJ Neer
T. 0475.49 81 50 

VESTIGING ARKEL »
Vlietskade 1509 | 4241 WH Arkel
T. 0183.71 20 80 

VESTIGING RIJKEVOORT »
Veldweg 11 | 5447 BH Rijkevoort
T.  040.29 51 951