Milieukundige geluidsmetingen

Milieukundige geluidmetingen

Controlemetingen evenementen

In iedere stad en ieder dorp vindt jaarlijks wel een aantal evenementen plaats. Denk hierbij aan markten met live-muziek, carnaval, kermis en popfestivals. De gemeente geeft voor dergelijke evenementen vergunningen af. Hierin staan voor wat betreft het aspect geluid vaak met name een eindtijd en muziekniveaus ter plaatse van geluidgevoelige bestemmingen en de mixpositie genoemd. Deze niveaus zijn vaak gebaseerd op een akoestisch onderzoek. Een dergelijk akoestisch onderzoek kan Tritium Advies voor de gemeente of de organisatie uitvoeren.

Tijdens het evenement of net voorafgaand (inregelen geluidinstallatie) worden door gemeenten vaak controlemetingen geëist. Dit kan zowel voor de gemeente als ook voor de organisatie. Ook kunnen wij vooraf helpen de geluidinstallatie in te regelen voor wat betreft het geluidniveau. Wij voeren dergelijke metingen uit tijdens onder andere het Extrema Solar Weekend Festival in Roermond.

Referentie- of achtergrondniveaumetingen

Bij het vaststellen van grenswaarden voor de vergunning van een bedrijf speelt het heersende geluidniveau, het referentieniveau van het omgevingsgeluid, een belangrijke rol. Het referentieniveau is gedefinieerd als het L95 van het omgevingsgeluid of het equivalente geluidniveau veroorzaakt door zoneringsplichtige verkeersbronnen verminderd met 10 dB.

De VROM-publicatie "Richtlijnen voor karakterisering en meting van omgevingsgeluid" (IL-HR-15-01, april 1981) geeft richtlijnen voor de bepaling van het L95 van het omgevingsgeluid. Het L95 is het geluidniveau dat gedurende 95% van de tijd wordt overschreden en wordt ter plaatse bepaald middels meting. Tijdens de metingen is de geluidbron (de inrichting) waarvoor het onderzoek wordt uitgevoerd, niet in werking.

Bij een meting van het L95 zijn van belang:

  • De meetpositie, de meetpositie betreft meestal de gevels van een geluidgevoelige bestemmingen in de omgeving. In de meeste gevallen wordt op 5 meter hoogte gemeten echter er kunnen redenen zijn om op 1,5 meter hoogte te meten.
  • Het tijdstip van de metingen, het tijdstip van meten dient representatief te zijn. Hierbij dient te worden meegenomen tijdens welke periode(n) de inrichting in werking is. Ook moet rekening worden gehouden met de invloed van spitsverkeer, de keuze van de dag (de zondagochtend is stiller dan de dinsdagochtend) en speciale gebeurtenissen en evenementen. 
  • Meetduur, de meetduur moet voldoende lang worden gekozen, zodanig dat de karakteristieke variaties in het geluidniveau tot hun recht komen. In veel gevallen is een meetduur van minimaal 30 minuten noodzakelijk. Feitelijk dient net zolang gemeten te worden tot het niveau op de geluidmeter 'constant' is geworden.
  • Uitsluiten van niet-omgevingseigen of niet-representatieve geluidbronnen. Voorgrond geluiden en niet omgevingseigen geluidsbronnen, zoals passerend of overvliegend verkeer, dienen te worden uitgesloten van de meting. Om achteraf een betrouwbare statistische analyse te kunnen maken wordt vaak een (digitale) geluidopname gemaakt parallel aan de geluidmetingen.

Tritium Advies heeft kennis en apparatuur om L95 metingen voor u te kunnen uitvoeren.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

  • Miranda van de Ven - Verrijt, 040.29 07 386.


Zoeken
Rapporten downloaden
Klik hier om in te loggen op onze Serv-U File Server en uw rapporten te downloaden
Twitter
Vestigingen
CONTACT ALGEMEEN »
T. 088 44 02 900
E. info@tritium.nl


VESTIGING NUENEN »
Gulberg 35 | 5674 TE Nuenen
T. 040.29 51 951 

VESTIGING PRINSENBEEK » 
Groenstr. 27 | 4841 BA Prinsenbeek 
T. 076.54 29 564 | F. 076.54 16 894

VESTIGING NEER » 
Steeg 27 | 6086 EJ Neer
T. 0475.49 81 50 

VESTIGING ARKEL »
Vlietskade 1509 | 4241 WH Arkel
T. 0183.71 20 80 

VESTIGING RIJKEVOORT »
Veldweg 11 | 5447 BH Rijkevoort
T.  040.29 51 951