Ondersteuning vergunningtraject

Ondersteuning bij vergunningstrajecten

Algemeen 

De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), welke van kracht is vanaf 1 oktober 2010, is een vergunning voor bouwen, milieu en ruimte. De omgevingsvergunning is in de plaats gekomen van verschillende losse vergunningen, zoals bouwvergunningen en milieuvergunningen. Met de omgevingsvergunning is de aanvraag van vergunningen om te bouwen simpeler geworden. 

Onderliggend is het op grond van de Wet milieubeheer verboden een inrichting, waartoe een gpbv-installatie (beter bekend als IPPC) behoord op te richten, te veranderen of in werking te hebben zonder vergunning.

Indien uw bedrijf geen gpbv-installatie heeft, valt uw bedrijf onder de werkingssfeer van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer, afgekort Barim, ook wel Activiteitenbesluit genoemd. Dit besluit is op 1 januari 2008 in werking getreden en hiermee is voor een groot aantal bedrijven de vergunningplicht komen te vervallen. 

In het Activiteitenbesluit worden drie type inrichtingen gedefinieerd: 
  • Inrichtingen type A: Deze bedrijven hoeven zich niet te melden bij de overheid. 
  • Inrichtingen type B: Deze bedrijven moeten zich bij de overheid melden.
  • Inrichtingen type C: Deze bedrijven blijven onverminderd vergunningplichtig.
Voor veel bedrijven is het aanvragen van een (revisie)vergunning op grond van de Wabo of het indienen van een melding op grond van het Activiteitenbesluit een niet alledaagse bezigheid. Tritium Advies kan voor u toetsen of uw bedrijf een inrichting type A, B of C is. Afhankelijk van het type inrichting kunnen wij voor u een melding danwel vergunningaanvraag indienen bij de overheid en u adviseren en begeleiden in dit traject.

Tritium Advies heeft veel ervaring met het ondersteunen van bedrijven bij het opstellen van een aanvraag om een omgevingsvergunning. Daarnaast beschikken wij over ruime ervaring met betrekking tot het ondersteunen van overheden bij het beoordelen van aanvragen, het opstellen van ontwerpbeschikkingen en het daadwerkelijk verlenen van een omgevingsvergunning, maar ook het handhaven van de milieu- en bouwwetgeving. 

Opstellen van een aanvraag

Tritium Advies B.V. kan u adviseren en begeleiden bij het opstellen en indienen van de aanvraag voor een vergunning ingevolge de Wabo. Hiertoe zal Tritium een aantal stappen doorlopen welke leiden tot een vergunning waarmee u de milieuruimte krijgt die u nodig heeft binnen de kaders van de vigerende milieuwet- en regelgeving.

Het traject zal bestaan uit:
  • een startbespreking;
  • uitvoeren of uitzetten van de benodigde (milieukundige) onderzoeken;
  • opstellen concept-aanvraag;
  • bespreken opmerkingen;
  • opstellen/indienen definitieve aanvraag.
Bij Tritium Advies stopt het project niet na het versturen van de definitieve aanvraag. Als service zal Tritium tevens de ontwerpbeschikking toetsen en het bedrijf adviseren of het noodzakelijk is bedenkingen in te dienen. Dit zorgt er voor dat u een vergunning krijgt die bij u past en waarmee u uit de voeten kan. 

Vergunningverlening

Sinds 2001 ondersteunt Tritium Advies verschillende milieudiensten. In de afgelopen jaren heeft Tritium op deze wijze meer dan 150 vergunningprocedures doorlopen variërend van het behandelen van een melding (artikel 8.19 Wet milieubeheer) tot een oprichtingsvergunning (artikel 8.1 van de Wet milieubeheer). Voor detachering van milieuspecialisten van Tritium bij uw organisatie verwijzen wij u naar het item detacheringen. 

Handhaving

Naast vergunningverlening heeft Tritium Advies de afgelopen jaren ruime ervaring opgedaan met het handhaven van zowel vergunningplichtige als meldingsplichtige bedrijven. Zo heeft Tritium Advies de afgelopen jaren meer dan 600 meldingsplichtige bedrijven in de Randstad gehandhaafd. Voor de detachering van milieuspecialisten van Tritium bij uw organisatie verwijzen wij u naar het item detacheringen.


Zoeken
Rapporten downloaden
Klik hier om in te loggen op onze Serv-U File Server en uw rapporten te downloaden
Twitter
Vestigingen
CONTACT ALGEMEEN »
T. 088 44 02 900
E. info@tritium.nl


VESTIGING NUENEN »
Gulberg 35 | 5674 TE Nuenen
T. 040.29 51 951 

VESTIGING PRINSENBEEK » 
Groenstr. 27 | 4841 BA Prinsenbeek 
T. 076.54 29 564 | F. 076.54 16 894

VESTIGING NEER » 
Steeg 27 | 6086 EJ Neer
T. 0475.49 81 50 

VESTIGING ARKEL »
Vlietskade 1509 | 4241 WH Arkel
T. 0183.71 20 80 

VESTIGING RIJKEVOORT »
Veldweg 11 | 5447 BH Rijkevoort
T.  040.29 51 951