Flora- en faunaonderzoek

Ecologisch (flora en fauna) onderzoek

Dit onderzoek wordt doorgaans uitgevoerd in de vorm van een quickscan flora en fauna. Deze aanpak geeft snel een overzicht van alle natuur wet- en regelgeving die voor deze locatie relevant is, met de argumenten hiervoor. De actuele natuurwaarden en de ecologische potenties van de locatie zijn hierbij uitgangspunten. Op deze manier worden de risico’s en randvoorwaarden, maar vooral ook de kansen voor een mogelijk ontwerp zichtbaar. Uit de quickscan flora en fauna volgt een aantal duidelijke adviezen die u nodig heeft bij de planning van uw project. 

De quickscan bestaat uit:
  1. een veldinspectie. Hierbij wordt gekeken naar de aanwezigheid van beschermde plant- of diersoorten of resten/sporen hiervan (krabsporen, uitwerpselen, voedselresten en lokalisatie van vaste verblijfs-, rust- en voortplantingsplaatsen). Ook wordt er een inschatting gemaakt van de ecologische potentie van de locatie;
  2. een bronnenonderzoek of bureaustudie naar bekende ecologische data. Alle relevante bekende gegevens over verspreiding en voorkomen van beschermde plant- en diersoorten worden onderzocht;
  3. op basis van de hierboven beschreven onderzoeken wordt een inschatting gemaakt van de actuele natuurwaarden van het gebied of van het ontbreken van relevante, belangrijke gegevens. Dit mondt uit in duidelijke adviezen die betrekking hebben op de te volgen procedures en handelingen. Het geheel wordt weergegeven in een schriftelijke rapportage.

Vervolgonderzoek
Afhankelijk van de conclusies van het inventariserend onderzoek flora en fauna kan bijvoorbeeld een nader onderzoek naar vleermuizen en het opstellen van een mitigatieplan noodzakelijk zijn. Hierbij dient dan bijvoorbeeld te worden uitgezocht of er verblijfplaatsen aanwezig zijn in te slopen gebouwen en welke functie deze hebben aangaande eventueel aanwezige vleermuizen.

Tritium Advies werkt volgens de richtlijn “Veilig en gezond werken” van het Netwerk voor Groene Bureaus (NGB). De richtlijn van het NGB bestaat uit een veiligheidsprotocol, een checklist met risico’s en maatregelen en een achtergronddocument. Voor Tritium Advies is veiligheid een belangrijk onderwerp. Veldwerkzaamheden tijdens een quickscan flora en fauna brengen verscheidende risico’s met zich mee. In voornoemde richtlijn is mede op basis van de geldende wet- en regelgeving een aantal belangrijke veiligheidsmaatregelen beschreven om risico’s in het veld te herkennen, te minimaliseren en te voorkomen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

  • Robert van de Voort, 040.29 07 375.


Zoeken
Rapporten downloaden
Klik hier om in te loggen op onze Serv-U File Server en uw rapporten te downloaden
Twitter
Vestigingen
CONTACT ALGEMEEN »
T. 088 44 02 900
E. info@tritium.nl


VESTIGING NUENEN »
Gulberg 35 | 5674 TE Nuenen
T. 040.29 51 951 

VESTIGING PRINSENBEEK » 
Groenstr. 27 | 4841 BA Prinsenbeek 
T. 076.54 29 564 | F. 076.54 16 894

VESTIGING NEER » 
Steeg 27 | 6086 EJ Neer
T. 0475.49 81 50 

VESTIGING ARKEL »
Vlietskade 1509 | 4241 WH Arkel
T. 0183.71 20 80 

VESTIGING RIJKEVOORT »
Veldweg 11 | 5447 BH Rijkevoort
T.  040.29 51 951