Ruimtelijke onderbouwing

Ruimtelijke onderbouwing

De Wet ruimtelijke ordening stelt dat alle gemeenten ten behoeve van een goede ruimtelijke ordening bestemmingsplannen vaststellen. Bij het voornemen tot het realiseren van een ontwikkelingsproject kan het voorkomen dat deze ontwikkeling in strijd is met het geldende bestemmingsplan. In dat geval dient een wijziging van het bestemmingsplan plaats te vinden, ofwel dient een omgevingsvergunning te worden verleend om het project mogelijk te maken. In een dergelijk geval kan een ruimtelijke onderbouwing worden ingediend bij het bevoegd gezag. Een ruimtelijke onderbouwing is een beoordeling van de haalbaarheid van het voorgenomen ontwikkelproject.

Een vast sjabloon voor het slim omgaan met de onderbouwing van de ruimtelijke inpasbaarheid en juridische regels is er niet. Een ruimtelijke onderbouwing bestaat echter minimaal uit de volgende onderdelen:
  • beschrijving van het voorgenomen project;
  • het geldende planologische regime;
  • toetsing aan het beleid van het rijk, de provincie en de gemeente;
  • invloed op de milieuaspecten zoals lucht, bodem, water, geluid en externe veiligheid;
  • ruimtelijke effecten op de omgeving;
  • verkeersaspecten;
  • economische uitvoerbaarheid;
  • mogelijke belemmeringen vanuit archeologie.
Essentieel bij dergelijke ontwikkeltrajecten is het voorkomen van mogelijke vertraging. Wanneer de onderdelen van een ruimtelijke onderbouwing, zoals hierboven genoemd, bij verschillende partijen worden ondergebracht leidt dit onherroepelijk tot vertraging van het project. Wij pleiten dan ook voor het bij één partij onderbrengen van de ruimtelijke onderbouwing. 

Tritium Advies B.V. verzorgt het totale projectmanagement van uw project. Ook voor de ruimtelijke onderbouwingen geldt derhalve: Tritium Advies neemt de zorgen uit handen en zorgt voor advies op maat op het door u gewenste tempo.


Zoeken
Rapporten downloaden
Klik hier om in te loggen op onze Serv-U File Server en uw rapporten te downloaden
Twitter
Vestigingen
CONTACT ALGEMEEN »
T. 088 44 02 900
E. info@tritium.nl


VESTIGING NUENEN »
Gulberg 35 | 5674 TE Nuenen
T. 040.29 51 951 

VESTIGING PRINSENBEEK » 
Groenstr. 27 | 4841 BA Prinsenbeek 
T. 076.54 29 564 | F. 076.54 16 894

VESTIGING NEER » 
Steeg 27 | 6086 EJ Neer
T. 0475.49 81 50 

VESTIGING ARKEL »
Vlietskade 1509 | 4241 WH Arkel
T. 0183.71 20 80 

VESTIGING RIJKEVOORT »
Veldweg 11 | 5447 BH Rijkevoort
T.  040.29 51 951