Waterparagraaf

Waterparagraaf

Water en ruimtelijke ordening hebben met elkaar te maken. Enerzijds is water één van de sturende principes in de ruimtelijke ordening en kan daarmee beperkingen opleggen aan het ruimtegebruik. Anderzijds kunnen ontwikkelingen in het ruimtegebruik ongewenste effecten hebben op de waterhuishouding. Een goede afstemming tussen beide is derhalve noodzakelijk om problemen, zoals bijvoorbeeld wateroverlast, slechte waterkwaliteit en verdroging te voorkomen. Het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) stelt een watertoets in ruimtelijke plannen verplicht. In een waterparagraaf wordt beschreven op welke wijze in het plangebied met water en watergerelateerde aspecten wordt omgegaan.
 
Het gaat ondermeer om:
  • het reserveren van voldoende ruimte voor water (berging, infiltratie, aan- en afvoer);
  • aandacht voor de effecten op de waterkwaliteit (lozingen, uitlogende bouwmaterialen, e.d.);
  • aandacht voor het grondwater, om grondwateroverlast en te lage grondwaterstanden te voorkomen.
 
Op basis van verkregen informatie en relevante kaartmateriaal wordt een waterparagraaf voor een plangebied opgesteld waarin wordt voorgesteld hoe men dient om te gaan met de gevolgen van het bouwplan in relatie tot hemelwater en afvalwater. De waterparagraaf voldoet hierbij uiteraard aan de eisen en wensen van gemeente en waterschap. 

 Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
  • Robert van de Voort, 040.29 07 375.


Zoeken
Rapporten downloaden
Klik hier om in te loggen op onze Serv-U File Server en uw rapporten te downloaden
Twitter
Vestigingen
CONTACT ALGEMEEN »
T. 088 44 02 900
E. info@tritium.nl


VESTIGING NUENEN »
Gulberg 35 | 5674 TE Nuenen
T. 040.29 51 951 

VESTIGING PRINSENBEEK » 
Groenstr. 27 | 4841 BA Prinsenbeek 
T. 076.54 29 564 | F. 076.54 16 894

VESTIGING NEER » 
Steeg 27 | 6086 EJ Neer
T. 0475.49 81 50 

VESTIGING ARKEL »
Vlietskade 1509 | 4241 WH Arkel
T. 0183.71 20 80 

VESTIGING RIJKEVOORT »
Veldweg 11 | 5447 BH Rijkevoort
T.  040.29 51 951