Emissiemetingen

Emissiemetingen

Luchtkwaliteit en luchtemissies door bedrijven worden in Nederland gereguleerd via wetgeving en via milieuvergunningen. In het activiteitenbesluit of omgevingsvergunning is vastgelegd of er emissies naar de lucht mogen plaatsvinden en in welke mate. In het Activiteitenbesluit (voorheen de NeR: Nederlandse emissierichtlijn lucht) zijn de algemene eisen aan emissieconcentraties en emissieonderzoeken vastgelegd.

Luchtemissiemetingen spelen een grote rol bij het vaststellen of een installatie voldoet aan de emissie-eisen en bij monitoring van de emissie. Tevens kan op deze manier controle op een goede werking van luchtemissie beperkende maatregelen plaatsvinden.

Aan de hand van een monsternameplan waarin een inventarisatie van de te onderzoeken componenten is opgenomen, wordt een emissiemeting uitgevoerd. Van de uitgestoten lucht wordt met behulp van luchtbemonsteringsapparatuur een representatief monster genomen. Tritium Advies B.V. voert in samenwerking met een geaccrediteerde partij, de monstername van de geëmitteerde lucht, voor u uit. De luchtmonsters worden geanalyseerd door een geaccrediteerd laboratorium.

Als door emissie-onderzoek is gebleken dat de uitstoot van stoffen de emissie-eisen overschrijden, moet nagegaan worden welke maatregelen noodzakelijk zijn voor het terugdringen van de emissie. Tritium Advies kan u hierbij adviseren, bijvoorbeeld door middel van het opstellen van een emissiereductieplan.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Brigitte van Berlo, tel. 040-2907381
Zoeken
Rapporten downloaden
Klik hier om in te loggen op onze Serv-U File Server en uw rapporten te downloaden
Twitter
Vestigingen
CONTACT ALGEMEEN »
T. 088 44 02 900
E. info@tritium.nl


VESTIGING NUENEN »
Gulberg 35 | 5674 TE Nuenen
T. 040.29 51 951 

VESTIGING PRINSENBEEK » 
Groenstr. 27 | 4841 BA Prinsenbeek 
T. 076.54 29 564 | F. 076.54 16 894

VESTIGING NEER » 
Steeg 27 | 6086 EJ Neer
T. 0475.49 81 50 

VESTIGING ARKEL »
Vlietskade 1509 | 4241 WH Arkel
T. 0183.71 20 80 

VESTIGING RIJKEVOORT »
Veldweg 11 | 5447 BH Rijkevoort
T.  040.29 51 951