Luchtkwaliteit

Luchtkwaliteit

Het leefmilieu van de mens wordt direct beïnvloed door de luchtkwaliteit. De aanwezigheid van luchtverontreinigende stoffen speelt hierbij een belangrijke rol. Afhankelijk van de concentraties verontreinigende stoffen waaraan een persoon wordt blootgesteld, kunnen er acute en chronische gezondheids- effecten optreden.

Sinds 15 november 2007 is het Besluit luchtkwaliteit 2005 vervangen door de ‘Wet luchtkwaliteit’. De uitvoeringsregels behorend bij de wet zijn vastgelegd in algemene maatregelen van bestuur (AMvB) en ministeriële regelingen (MR) die gelijktijdig met de ‘Wet luchtkwaliteit’ in werking zijn getreden. De wet kent een aantal nieuwe begrippen zoals 'niet in betekenende mate' (NIBM) en het nationaal samenwerkingsprogramma luchtkwaliteit (NSL). In Nederland zijn het met name de stoffen PM10 (fijn stof) en NO2 die zorgen voor overschrijdingen van de grenswaarden.
 
In het kader van de ‘Wet luchtkwaliteit’ moet voor milieu- en omgevings- vergunningtrajecten voor bedrijven en bestemmingsplanprocedures een luchtkwaliteitsonderzoek uitgevoerd worden. Tritium Advies kan deze luchtkwaliteitsonderzoeken voor u uitvoeren.
 
Voor het verkrijgen van een omgevingsvergunning wordt de luchtkwaliteit van de door het bedrijf aangevraagde activiteiten, getoetst aan de eisen in de ‘Wet luchtkwaliteit’. Voordat een ruimtelijk plan kan worden vastgesteld dient conform de ‘Wet luchtkwaliteit’ onderzoek naar de invloed op de luchtkwaliteit te worden verricht. Voor nieuwe plannen betekent dit dat er nagegaan dient te worden of het plan past binnen het Besluit en/of de ministeriële regeling ‘niet in betekenende mate’.
  
Het overgrote deel van de bouwprojecten in Nederland heeft vrijwel geen invloed op de luchtkwaliteit. Daarom introduceert de ‘Wet luchtkwaliteit’ kleine en grote projecten. Een paar honderd grote projecten dragen ‘in betekenende mate’ bij aan de verslechtering van de luchtkwaliteit. Het gaat hierbij vooral om bedrijventerreinen en infrastructuur. 
 
Een woonwijk van minder dan 1500 woningen bij één ontsluitingsweg en 3000 woningen bij twee ontsluitingswegen wordt als een klein project gezien en hoeft niet te worden getoetst aan de normen voor luchtkwaliteit. Voor kantoorlocaties met één ontsluitingsweg geldt een grens van 100.000 m2 bruto vloeroppervlak.
 
Met de door VROM en InfoMil ontwikkelde NIBM-tool kan op een snelle manier worden bepaald of een project ‘niet in betekenende mate’ bijdraagt aan de luchtverontreiniging.


Zoeken
Rapporten downloaden
Klik hier om in te loggen op onze Serv-U File Server en uw rapporten te downloaden
Twitter
Vestigingen
CONTACT ALGEMEEN »
T. 088 44 02 900
E. info@tritium.nl


VESTIGING NUENEN »
Gulberg 35 | 5674 TE Nuenen
T. 040.29 51 951 

VESTIGING PRINSENBEEK » 
Groenstr. 27 | 4841 BA Prinsenbeek 
T. 076.54 29 564 | F. 076.54 16 894

VESTIGING NEER » 
Steeg 27 | 6086 EJ Neer
T. 0475.49 81 50 

VESTIGING ARKEL »
Vlietskade 1509 | 4241 WH Arkel
T. 0183.71 20 80 

VESTIGING RIJKEVOORT »
Veldweg 11 | 5447 BH Rijkevoort
T.  040.29 51 951