Bij ruimtelijke ontwikkeling dient u aan alle Nederlandse wet- en regelgeving te voldoen. De Wet natuurbescherming is hierbij een belangrijke pijler. Bij een groot aantal projecten is de aanwezigheid van beschermde flora en fauna in een plangebied van groot belang. Vaak start een dergelijk onderzoek met een quickscan flora en fauna. De quickscan flora en fauna is een oriënterend onderzoek. Hierin wordt de geplande ontwikkeling getoetst aan de natuurwetgeving. Door middel van een literatuuronderzoek en veldbezoek wordt beoordeeld welke natuurwaarden verwacht worden in het plangebied. In sommige gevallen is een aanvullend onderzoek flora en fauna noodzakelijk.

Aanvullend onderzoek flora en fauna

Vaak volstaat ecologisch onderzoek met een quickscan flora en fauna. Er zijn in dat geval geen beschermde soorten aangetroffen of het is juist meteen zeer duidelijk welke beschermde soort aanwezig is en welke maatregelen er genomen moeten worden. Echter, in enkele gevallen is nog niet duidelijk wat er zich precies afspeelt op de planlocatie. Tijdens de quickscan zijn er bijvoorbeeld kieren en gaten in het te slopen gebouw aangetroffen. Het gebouw bevindt zich bovendien in de buurt van een mogelijk foerageergebied. Maar zitten er daadwerkelijk vleermuizen? Of uit diverse literatuur blijkt dat in de omgeving van de te dempen watergang de grote modderkruiper voorkomt, maar bevindt deze zich ook op de planlocatie? Indien er met een quickscan flora en fauna niet kan volstaan zal er een aanvullend onderzoek moeten plaatsvinden om de ontbrekende gegevens te verzamelen. Vaak komt dit neer op een inventarisatieseizoen van april tot september, afhankelijk van de soortgroep. Tot de diersoorten waarnaar regelmatig nader onderzoek plaatsvindt behoren o.a. de vleermuis, huismus, gierzwaluw, steenuil en de rugstreeppad. Ook voor een aanvullend flora en fauna onderzoek naar andere planten en dieren kunt u bij Tritium Advies terecht.

Aanvullend vleermuisonderzoek

Een goed voorbeeld van een aanvullend onderzoek is een aanvullend vleermuisonderzoek, in het geval van het slopen van een gebouw. Een quickscan geeft in veel gevallen onvoldoende zekerheid om de aanwezigheid van deze streng beschermde soortgroep uit te sluiten, vanwege de verborgen leefwijze. Tevens wordt in een quickscan toets behalve omtrent de Flora- en faunawet ook een uitspraak gedaan over de invloed op beschermde natuurgebieden (Natura 2000 en Ecologische Hoofdstructuur). Tritium Advies voert jaarlijks een groot aantal aanvullende onderzoeken flora en fauna uit voor diverse opdrachtgevers, waaronder gemeenten, projectontwikkelaars, woningbouwcorporaties en particulieren. We zijn op dit gebied breed inzetbaar zijn en kunnen zo op korte termijn een dergelijk onderzoek uit voeren.

Meer informatie over een aanvullend flora en fauna onderzoek?

Wilt u meer informatie over een vervolgonderzoek flora en fauna, een offerte aanvragen of dit onderzoek gelijk laten uitvoeren? Neem dan direct contact op met één van onze specialisten!

Aanvullend flora en fauna onderzoek