Vanwege een rekenfout van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) in de top 100 lijst met grootste ammoniakuitstoten, heeft de geplande jaarlijkse actualisatie niet op dinsdag 22 november kunnen plaatsvinden. Op dit moment herstelt het RIVM alle producten waar de fout in doorwerkt. Het ministerie van landbouw, natuur en voedselkwaliteit wil zeker weten dat AERIUS Calculator 2022 deze fout niet bevat. Om die reden is de actualisatie van AERIUS Calculator en Monitor uitgesteld naar 26 januari 2023.

Handreiking voor wijzigingsbesluit

De huidige versie van AERIUS Calculator, versie 2021, blijft tot 26 januari beschikbaar voor het berekenen van de depositiebijdrage van projecten. Vanaf 26 januari is AERIUS Calculator versie 2022 beschikbaar en wordt deze versie in de Regeling natuurbescherming voorgeschreven als het te gebruiken rekeninstrument voor toestemmingverlening. In de periode tussen 26 november en 26 januari is er een wijziginsbesluit van toepassing waarvan een handreiking beschikbaar is. De handreiking geeft een tussentijdse oplossing om rekening te houden met het wijzigingsbesluit

Sinds 26 november moeten bevoegde gezagen de toegevoegde habitattypen of soorten betrekken bij toestemmingverlening. In AERIUS 2022 zijn deze wijzigingen verwerkt. Tot die tijd dienen initiatiefnemers in AERIUS Calculator handmatig rekening te houden met deze wijzigingen om te voorkomen dat de toegevoegde habitattypen of leefgebieden onterecht niet betrokken worden in de beoordeling.

Gevolgen voor lopende procedures

Vanaf 26 januari is AERIUS Calculator versie 2022 beschikbaar en wordt deze versie in de Regeling natuurbescherming voorgeschreven als het te gebruiken rekeninstrument voor toestemmingverlening.

Voor nieuwe aanvragen kan het in enkele gevallen verstandig zijn om op de nieuwe versie van AERIUS Calculator te wachten. Het kan voorkomen dat de uitkomst van een berekening anders is bij doorrekenen met de nieuwe versie van AERIUS Calculator. Bij lopende procedures die niet afgerond zijn voor 26 januari zal na die datum een nieuwe berekening uitgevoerd moeten worden. De doorlooptijd van aanvraag tot definitief besluit maakt dat aanvragen die nu worden ingediend waarschijnlijk pas na de actualisatie van AERIUS een definitief besluit kunnen ontvangen. Neem contact op met ons op via 088 440 2900 indien u wilt weten wat dit betekent voor uw procedure.

Aerius calculator

Werken bij Tritium

Zou je graag werken voor een betrokken werkgever met een directe impact op het welzijn van mens, ruimte, natuur en milieu? Dan ben je bij Tritium Advies op de juiste plek. Door de explosieve vraag naar AERIUS berekeningen zijn wij op zoek naar een projectleider stikstof!

Meer over de vacature projectleider stikstof!

Over AURIUS

AERIUS Calculator is het wettelijk voorgeschreven rekeninstrument om de stikstofneerslag van projecten in Natura 2000-gebieden te berekenen en dient als hulpmiddel voor vergunningverlening. AERIUS Monitor geeft informatie over de stikstofdepositie in Natura 2000-gebieden en de mate van overbelasting van de stikstofgevoelige natuur in deze natuurgebieden.

Stikstofdepositie berekenen

Jaarlijkse actualisatie AERIUS

Elk jaar vindt een actualisatie van AERIUS plaats om ervoor te zorgen dat bij onder meer vergunningverlening en monitoring uit wordt gegaan van actuele gegevens over emissies en stikstofdepositie. Ook worden dan nieuwe inzichten in modelberekeningen verwerkt. Het is wettelijk verplicht om bij vergunningverlening uit te gaan van de actuele versie van AERIUS.

4 informatiebronnen

Voor het actueel houden van de gegevens over stikstof en de rekenmodellen combineert het RIVM jaarlijks verschillende informatiebronnen:

  1. Meten & Onderzoek (denk aan stikstofmetingen, wetenschappelijk onderzoek en diverse rekenmodellen)
  2. Nieuwe cijfers over de totale stikstofdepositie op beschermde natuurgebieden
  3. Inzichten over de emissiegegevens (denk aan uitstoot van auto’s per gereden kilometer)
  4. Functionele wijzigingen voor de gebruiksvriendelijkheid van AERIUS

Nieuwe versie AERIUS

AERIUS kan per project inzichtelijk maken wat de berekende depositiebijdrage is op een beschermd natuurgebied. Tot 26 januari is AERIUS versie 2021 van toepassing. Na 26 janauari wordt versie 2022 van toepassing.