Algemene disclaimer »

Diensten disclaimer (Bodem, GBF/KAM, Asbest)

De werkzaamheden zijn op een zorgvuldige wijze uitgevoerd met behulp van gangbare technieken, inzichten en/of methodes. Bij de uitvoering van een werkzaamheid streven wij optimale representativiteit na. De (veld)werkzaamheden en analysemethodes worden zoveel als mogelijk uitgevoerd conform de van toepassing zijnde (voor)normen, (aangepaste voorlopige) praktijkrichtlijnen, BRL’s, procescertificaten en wetgeving. Analyses van monsters worden uitgevoerd door een door de Raad voor Accreditatie (RvA) geaccrediteerd laboratorium.

Tritium Advies wijst u erop dat onderzoeken op locatie, zoals metingen, opnames en (veld)inspecties, momentopnames c.q. steekproeven betreffen (indien van toepassing op basis van de uitgangspunten van het betreffende onderzoeksprotocol). De situaties ten tijde van deze werkzaamheden worden zo goed mogelijk vastgelegd, maar worden beperkt door de gangbare technieken en/of methodes. Verder wordt bij de werkzaamheden vaak gebruik gemaakt van door of namens de opdrachtgever en/of overheid ter beschikking gestelde gegevens, zoals bouwkundige tekeningen, uitgangspunten ten aanzien van (toekomstig) gebruik, verkeersgegevens en/of mondelinge informatie. Deze informatie, gegevens en uitgangspunten worden gehanteerd bij de uit te voeren werkzaamheden. Tritium Advies is niet aansprakelijk voor schade die voorkomt uit veranderingen in de situatie ná uitvoering van de werkzaamheden, afwijkingen buiten de steekproef en/of onjuistheden c.q. onvolledigheden in de ter beschikking gestelde gegevens en/of informatie. Tritium Advies aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit onderzoek waarbij gebruik is gemaakt van rekenprogramma’s waarvan het gebruik van overheidswege verplicht is gesteld (of waarvan verwacht mag worden dat deze correct zijn en voldoen aan de huidige normen en voorschriften). Ook voor verschillen in uitkomsten met eerdere en/of toekomstige versies van deze rekenprogramma’s kan Tritium Advies niet verantwoordelijk worden gehouden.

Dit document en/of schriftelijk opgestelde informatie is digitaal gegenereerd en derhalve niet voorzien van een handtekening. De inhoud is aantoonbaar gecontroleerd en vrijgegeven. Het document en/of schriftelijke opgestelde informatie mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd. Wijzigingen en/of toevoegingen hierin dan wel oneigenlijk gebruik of toepassing daarvan vallen niet onder de verantwoording van Tritium Advies. Tevens is Tritium Advies niet verantwoordelijk voor de juiste opvolging van de bevindingen en conclusies uit het document of schriftelijk opgestelde informatie.