Asbest disclaimer »

Asbest disclaimer

De asbestinventarisatie is op een zorgvuldige wijze uitgevoerd met behulp van de voor het onderzoek gangbare technieken, inzichten en methodes. Bij het uitvoeren van onderzoek streven wij optimale representativiteit na. Daartoe worden de werkzaamheden en analysemethodes uitgevoerd conform het procescertificaat asbestinventarisatie. Asbestanalyses worden uitgevoerd door een door de RvA geaccrediteerd laboratorium.

Aan zogenoemde conceptrapporten kunnen geen rechten worden ontleend. Alleen het definitieve asbestinventarisatierapport van Tritium Advies is rechtsgeldig. Vermenigvuldiging of publicatie van dit rapport mag alleen in zijn geheel en na schriftelijke goedkeuring van Tritium Advies. Door derden aangebrachte wijzigingen en/of toevoegingen dan wel oneigenlijk gebruik van het document vallen niet onder de verantwoording van Tritium Advies.