Bodem disclaimer »

Bodem disclaimer

Het onderzoek is op een zorgvuldige wijze uitgevoerd met behulp van de voor het onderzoek gangbare technieken, inzichten en methodes. Bij het uitvoeren van onderzoek streven wij optimale representativiteit na. Daartoe worden de veldwerkzaamheden en analysemethodes zoveel als mogelijk uitgevoerd conform de (aangepaste) voorlopige praktijkrichtlijnen (VPR) dan wel in lijn met de in de NEN 5740 opgenomen NPR / NVN / NEN-normen en op basis van de BRL SIKB 2001, 2002 en 2101. Grond- en grondwateranalyses worden uitgevoerd door een door de RvA geaccrediteerd laboratorium.

Tritium Advies wijst u erop dat het hier een steekproef betreft op basis van de uitgangspunten van het betreffende onderzoeksprotocol, waardoor lokale afwijkingen in de bodem (met mogelijk hierin aanwezige verontreinigingen) niet kunnen worden uitgesloten. Bovendien betreft bodemonderzoek altijd een momentopname. Na onderzoek kan verandering van grond en grondwater o.a. als gevolg van het bodemgebruik plaatsvinden. Tritium Advies is niet aansprakelijk voor schade die voorkomt uit bovengenoemde aspecten.