...

Bodemonderzoek »

Bodemonderzoek

Wat is een bodemonderzoek? Een bodemonderzoek is een milieuhygiënisch onderzoek naar de chemische kwaliteit van de bodem (en het grondwater) op een specifieke locatie.

Zorgvuldig omgaan met onze bodem is een steeds belangrijker item in Nederland. De wettelijke regels hiervoor liggen vast in de Wet bodembescherming. Vanuit deze wet zijn er verschillende situaties te noemen waarin het uitvoeren van bodemonderzoek wenselijk of zelfs verplicht is. Denk hierbij aan onderzoeken in het kader van bouwactiviteiten, herontwikkelingsplannen of het aanvragen van milieuvergunningen.

Keten van bodemonderzoek

Voor elk bodemproject is het belangrijk dat de hele keten van bodemonderzoek klopt, vanaf het verzamelen van historische gegevens tot en met het op de juiste wijze interpreteren van analyseresultaten. Aan het sluitend maken van de keten, besteedt Tritium Advies veel zorg in de vorm van interne trainingen en leveranciersbeoordelingen. De keten van bodemonderzoek bestaat uit de volgende fases:

Het voortraject

Het op de juiste wijze beschrijven van historische activiteiten vormt de basis voor elk goed bodemonderzoek. Wij kiezen daarom voor zorgvuldig vooronderzoek, zowel in de uitvoering als in de verslaglegging. Op basis van het vooronderzoek wordt de verwachting voor de bodemkwaliteit van de onderzoekslocatie opgesteld.

De monstername

Een tweede belangrijk onderdeel van elke bodemonderzoek is de wijze van monstername in het veld. Tritium Advies beschikt hiervoor over een eigen, volledig uitgeruste, veldwerkploeg. Alle veldwerkers van Tritium Advies zijn uitstekend opgeleid voor de uitvoering van veldwerk en het herkennen en beschrijven van verontreinigingen.

De analyses

Het analyseren van de door onze veldwerkers genomen monsters, besteden we uit aan verschillende laboratoria. Ieder laboratorium waarmee we samenwerken voldoet aan onze kwaliteitseisen. Deze kwaliteit wordt periodiek beoordeeld.

De rapportage

Alle verzamelde gegevens en onderzoeksresultaten leggen we vast in een transparante rapportage. Hierin beschrijven we de resultaten en gaan we nadrukkelijk in op de gevolgen van de resultaten voor de plannen met een locatie. Lees hier meer over hoe onze rapportages tot stand komen.

Aspecten bodemonderzoek

Onze bodemspecialisten houden zich bezig met alles wat met de milieuhygiënische en civieltechnische eigenschappen van de bodem te maken heeft. Denk hierbij aan:

Bodemonderzoek kosten

De kosten van een bodemonderzoek lopen sterk uiteen en zijn vooral afhankelijk van de perceelgrootte en of het een verdachte locatie betreft. Tritium Advies maakt altijd een prijsopgave op maat. Neem voor meer informatie contact met ons op. Laat u een onderzoek uitvoeren door Tritium Advies? Dan zorgen onze gecertificeerde projectleiders & veldwerkers ervoor dat uw bouw- of bedrijfsproces zo ongestoord mogelijk door loopt.

Meer weten?

Wilt u meer informatie over de rol die Tritium Advies kan spelen bij uw bodemvraagstuk of wilt u een vrijblijvende offerte aanvragen, neem dan contact met ons op. Wij helpen u graag verder.

Contact

projectleider bodemonderzoek adivseur

Maarten Lunenburg

Bodem Coördinator

Online offerte aanvragen

Vraag nu aan