Waterbodemonderzoek »

Waterbodemonderzoek

Een waterbodemonderzoek naar de kwaliteit van het te baggeren of te ontgraven materiaal is ongeacht de aanleiding voor een ingreep in de waterbodem, (bijna) altijd noodzakelijk. De informatie is nodig om te kunnen bepalen:

  • welke vergunningen of meldingen noodzakelijk zijn. De resultaten van een waterbodemonderzoek moeten vaak als bijlage bij een aanvraag of melding worden meegestuurd;
  • welke bestemmingen mogelijk zijn voor het materiaal dat vrijkomt (zie bestemmen van grond en baggerspecie). Hierbij zijn zowel de chemische als fysische eigenschappen van belang.

Het op diepte houden van watergangen, de verbetering van de waterkwaliteit en het realiseren van natuurvriendelijke oevers zijn drie voorbeelden van situaties waarvoor baggerwerkzaamheden moeten worden uitgevoerd en waarbij de kwaliteit van de waterbodem moet worden bepaald.

Hierbij beperken waterbodemonderzoeken zich niet alleen tot de vrijkomende sliblaag. Ook de kwaliteit van de vaste bodem daaronder wordt bepaald. Voor monstername bij waterbodemonderzoeken is Tritium Advies gecertificeerd op grond van BRL SIKB 2000, voor protocol 2003. Tevens beschikken wij over een eigen boot met monstername apparatuur.

Mechanisch boren

Met onze mechanische partner is het tevens mogelijk om mechanische boringen ten behoeve van waterbodemonderzoek te plaatsen. Dit doen we vanaf een werkschip dat is uitgerust met pontonpalen om het schip stabiel te houden tijdens de monsterneming. Met behulp van een sonische boorstelling kunnen dieptes tot circa 25 m-waterspiegel worden bereikt.

Meer weten over waterbodemonderzoek?

Wilt u meer weten over waterbodemonderzoek of ander bodemonderzoek? Neem dan gerust contact op met een van onze waterbodemdeskundigen.

Contact

projectleider bodemonderzoek adivseur

Maarten Lunenburg

Senior Projectleider Bodem

Online offerte aanvragen

Vraag nu aan!