...

Waterbodemonderzoek conform NEN 5720 »

Waterbodemonderzoek NEN 5720

Waterbodemonderzoek conform NEN 5720 beschrijft de werkwijze voor onderzoek in de bodem of oever van een oppervlaktewaterlichaam voor het bepalen van de milieuhygiënische kwaliteit van de waterbodem en de daaruit vrijkomende baggerspecie. Tritium Advies kan dit waterbodemonderzoek conform NEN 5720 (hierna genoemd ‘waterbodemonderzoek’) voor u verzorgen. Hieronder hebben we de procedure die hierbij komt kijken in drie overzichtelijke stappen voor u uiteengezet.

Stap 1: Bepalen onderzoeksinspanning waterbodemonderzoek

De eerste stap van een waterbodemonderzoek is een (verplicht) vooronderzoek conform NEN5717. Hierbij verzamelen we informatie over de (mogelijke) aanwezigheid van verontreinigingen en de verwachte kwaliteit van de waterbodem. Aan de hand van de verzamelde informatie wordt de onderzoeksinspanning van het waterbodemonderzoek bepaalt. De onderzoeksinspanning wordt vertaald naar een boorplan.

Stap 2: Veldwerk en analyses

Na afronding van het vooronderzoek gaan we met het boorplan het veld in. Zo nodig wordt, afhankelijk van de locatie, voor de monstername gebruik gemaakt van kleine of grote boot. Onze veldwerkploeg is uitgerust met een 06-GPS waarmee de x- en y-coördinaten van de boringen worden vastgelegd. Ook de hoogte van de waterspiegel wordt met de 06-GPS vastgelegd.

De waterbodem wordt bemonsterd conform de richtlijn BRL SIBK 2000, protocol 2003. Onze gecertificeerde veldwerkers beschrijven de bodemopbouw, zintuigelijke afwijkingen en nemen representatieve monsters van de waterbodem. Afhankelijk van de te bemonsteren laag en waterdiepte worden de boringen handmatig of machinaal uitgevoerd. Vervolgens worden de veldgegevens in de veldwerkcomputer opgeslagen. Met de gegevens uit het veld maakt de projectleider op kantoor een analyseplan en worden de (meng-)monsters ter analyse aangeboden aan een onafhankelijk geaccrediteerd laboratorium.

Stap 3: Bepalen hergebruikswaarde en afvoermogelijkheden

De analyseresultaten worden getoetst aan het Besluit bodemkwaliteit en, afhankelijk van het analysepakket, ook aan het Handelingskader voor hergebruik van PFAS houdende grond en baggerspecie. Aan de hand van de toetsresultaten wordt bepaald of de kwaliteit in voldoende mate is vastgesteld of dat een vervolgonderzoek (bijv. afperking van een verontreiniging, uitloogonderzoek) nodig is. Alle resultaten van het waterbodemonderzoek worden vervolgens verwerkt in een duidelijke rapportage. Deze rapportage kan gebruikt worden voor de afzet van de baggerspecie, zowel voor het aanmelden van de baggerspecie bij de verwerker als voor de benodigde meldingen c.q. vergunningen voor baggeren.

Meer weten over waterbodemonderzoek conform NEN 5720?

Bent u geïnteresseerd in ons waterbodemonderzoek en wilt u hier meer over weten? Neem dan gerust contact op met een van onze waterbodemdeskundigen. Natuurlijk kunt u ook direct een offerte aanvragen.

Contact

Saskia Buijs

Senior Projectleider Waterbodem

Online offerte aanvragen

Vraag nu aan!