Wat is chroom-6?

Waarschijnlijk is het u niet ontschoten, in 2014 meldden zich de eerste (oud-) medewerkers bij het ministerie van Defensie met gezondheidsklachten. Inmiddels zijn het er duizenden. Het gaat om werknemers die tussen 1984 en 2006 onderhoudswerkzaamheden hebben verricht aan NAVO-materieel dat met chroom-6 houdende verf was behandeld. Niet alleen de medewerkers van Defensie zijn blootgesteld, ook de werknemers van NS/NedTrain zijn tijdens het schuren en verven van treinen blootgesteld aan chroom-6.

Verantwoordelijk voor de werknemers

Naar aanleiding van de meldingen heeft Defensie samen met het RIVM een onderzoek laten uitvoeren. In 2018 is dit rapport gepubliceerd met de conclusie dat Defensie niet heeft voldaan aan haar verantwoordelijkheid om haar werknemers goed in te lichten en de noodzakelijke veiligheidsmaatregelen te treffen. Dit heeft gezorgd voor blootstelling- en gezondheidsschade bij de werknemers. Defensie heeft vervolgens een fonds opgericht met  schaderegelingen voor  (oud-) medewerkers die ziek zijn geworden door chroom-6. Een lering voor velen.

Wat doet chroom-6?

Chroom-6 werd gebruikt in roestwerende verf om staalconstructies, hout, verf, plastics te beschermen tegen corrosievorming. De verf is onder andere gebruikt op vliegtuigen, helikopters, treinen maar ook bijvoorbeeld op infrastructuur als bruggen en pijlers. Net zoals asbest is chroom-6 in vaste vorm niet gevaarlijk. Maar blootstelling aan stofdeeltjes (inademen, inslikken en soms zelfs via de huid) kan voor verschrikkelijke complicaties zorgen. Denk aan long-,neusholte aandoeningen, astma en maagkanker. Het heeft mogelijk zelfs ook negatief effect op de vruchtbaarheid.

Wat zegt de wet?

De Arbowet stelt dat werkgevers verantwoordelijk zijn voor de veiligheid en gezondheid van hun werknemers. Ook als er met gevaarlijke stoffen wordt gewerkt, dient de werkgever aan de hand van een ‘risico- inventarisatie en -evaluatie’ (RI&E) vast te leggen welke gevaarlijke stoffen er precies aanwezig zijn. Voor bloostelling aan chroom-6 geldt een specifieke wettelijke grenswaarde. Als de werkgever verzuimt de verplichtingen na te komen, kan de arbeidsinspectie de werkzaamheden stilleggen en/of een boete opleggen.

Chroom-6 op de werkvloer

Chroom-6 betreft een kankerverwekkende stof. Voor kankerverwekkende stoffen geldt dat geregistreerd moet worden in welke mate de stof wordt gebruikt en welke werknemers daaraan worden blootgesteld. Om vast te stellen of mensen, tijdens de uitvoering van hun dagelijkse werkzaamheden, een gezondheidsrisico lopen als gevolg van de blootstelling aan chroom-6 kan er een blootstellingsonderzoek worden uitgevoerd. Aan de hand van de resultaten wordt bepaald of er maatregelen getroffen dienen te worden volgens de ‘arbeidshygiënische strategie’.

Afhankelijk van de blootstelling aan chroom-6 dient de werkgever beheersingsmaatregelen te treffen en er op toe zien dat deze maatregelen ook daadwerkelijk worden uitgevoerd.

Per 1 maart 2017 is de grenswaarde voor chroom-6 verlaagd naar 0,001 mg/m3.

Als werknemers (langdurig) blootgesteld zijn aan chroom-6 zonder dat de werkgever de juiste beheersmaatregelen heeft getroffen, kan de werkgever aansprakelijk worden gesteld.

Als werkgever zijnde dient u te voldoen aan:

  1. De wettelijke grenswaarde voor het gebruik van chroom-6.
  2. Het treffen van voldoende beheersmaatregelen en hier streng op toe zien.

Chroom-6 onderzoek

Tritium Advies kan diverse chroom-6 onderzoek- en advieswerkzaamheden voor u verrichten. Om te beginnen met het uitvoeren van een chroom-6 inventarisatie. Wilt u snel uitsluitsel of u te maken heeft met chroom-6-coatings? Of is het al duidelijk dat het om een complexe verflaag gaat en wilt u kunnen vertrouwen op de meest betrouwbare analysemethoden? Wat uw vraagstuk ook is, Tritium Advies regelt het gehele onderzoekstraject.

Blootstellingsonderzoek

Als bij herstelwerkzaamheden na aanleiding van een chroom-6 inventarisatie of bij een productieproces duidelijk is dat er chroom-6 in het spel is, dan dient er tijdens het uitvoeren van de (herstel)werkzaamheden een blootstellingsonderzoek te worden uitgevoerd. U krijgt dan helderheid over de blootstelling van uw medewerkers aan chroom-6 en of de genomen beheersmaatregelen voldoende zijn of moeten worden aangescherpt.

Meer weten?

Bent u geïnteresseerd in vrijblijvend advies over chroom-6 onderzoek of wilt u meer informatie ontvangen over de rol die Tritium Advies kan spelen bij uw chroom-6 vraagstuk? Neem dan gerust contact op met één van onze chroom-6 specialisten.

Chroom-6 inspectie

Tip

Chroom-6 houdende verbindingen zijn (zeer) schadelijk voor de gezondheid. Vanwege de hoge risico’s die blootstelling aan deze stoffen met zich meebrengt, moeten er juiste maatregelen genomen worden. Wilt u meer informatie over chroom-6? Bezoek dan het Chroom-6 Arboportaal.