Nieuwe inwerkingtredingsdatum wordt later bepaald

De Omgevingswet, waar door het Rijk en lagere overheden al tien jaar over wordt gesproken, bundelt en moderniseert de wetten voor de leefomgeving. Het gaat hierbij onder meer om wet- en regelgeving voor bouwen, milieu, ruimtelijke ordening en natuur. De nieuwe wet zorgt voor meer samenhang in de aanpak van de leefomgeving, ruimte voor lokaal maatwerk en betere en snellere besluitvorming. Daarnaast wordt participatie bevorderd door burgers en bedrijven bij het proces te betrekken.

De inschatting van de bestuurlijke partners en de minister was om de Omgevingswet per 1 januari 2021 in werking te laten treden. In verband met het coronavirus wordt dit echter tot nader order uitgesteld. Dit heeft minister Van Veldhoven op 1 april aan de Tweede Kamer laten weten middels een brief. Volgens de minister is er vertraging ontstaan rondom de publicatie van omgevingsdocumenten, de beschikbaarheid van lokale software en de algemene voortgang van de behandeling van de wetgeving. Dit heeft geleid tot een gezamenlijk besluit van de minister en de betrokken partners om de inwerkingtredingsdatum van de wet uit te stellen.

Wat is het doel van de wet?

Er gaat veel veranderen met de invoering van de nieuwe Omgevingswet. Bijvoorbeeld de integratie van de vele losstaande wetten en regels omtrent onze omgeving naar één wet. Daarnaast wordt een moderniseringsslag gemaakt, omdat de oude regels niet meer geschikt (zouden) zijn voor de maatschappelijke opgaven van nu. Een ander belangrijk uitgangspunt is dat taken en bevoegdheden voor de algemene zorg voor de fysieke leefomgeving decentraal en zelfstandig uitgevoerd gaan worden door de gemeenten en waterschappen.

De wetgever beoogt hiermee de regels omtrent ruimtelijke projecten te vereenvoudigen. Verdere automatisering van processen zal hierbij zeker een rol spelen. Middels één digitaal loket moet het bijvoorbeeld eenvoudiger worden om ruimtelijke projecten te starten en de stand van zaken op te vragen. Het wordt dus mogelijk om in één oogopslag digitaal te zien welke regels er gelden in een bepaalde omgeving. Denk hierbij aan milieuregels over geluid, bodemkwaliteit, bouwhoogte en veiligheidseisen. Informatie moet in de toekomst centraal en eenvoudig geraadpleegd kunnen worden. Dit moet bijdragen aan het betrekken van burgers en ondernemers bij grote bouwprojecten in hun directe omgeving. Kort samengevat: minder regels en meer ruimte voor lokale initiatieven.

De vier verbeteringen

De Omgevingswet heeft als uitgangspunt: minder regels, meer ruimte voor initiatieven, lokaal maatwerk en vertrouwen. Het doel van een initiatief in de fysieke leefomgeving moet centraal staan, in plaats van de vraag: “mag het wel?”.  Met het vernieuwen van het omgevingsrecht wil de wetgever in ieder geval de volgende 4 verbeteringen bereiken:

  • Inzichtelijk omgevingsrecht: Van een wirwar aan regels naar een inzichtelijk en voorspelbaar stelstel dat eenvoudig in gebruik is.
  • Leefomgeving centraal: Van een sectorale naar een samenhangende benadering van de leefomgeving in beleid, besluitvorming en regelgeving.
  • Ruimte voor maatwerk: Meer ruimte voor decentrale overheden voor gebiedsgericht maatwerk en het maken van eigen afwegingen.
  • Sneller en beter: Snellere en betere besluitvorming over projecten in de fysieke leefomgeving met een integrale en samenhangende werkwijze van overheden, burgers en bedrijven.

Tritium Advies en de Omgevingswet

Als het over de Omgevingswet gaat, komen er veel (nieuwe) begrippen bij kijken : omgevings- plan en visie, integraal werken, participatie, afwegingsruimte, flexibiliteit etc. Maar wat betekent dit nu eigenlijk voor de dagelijkse werkzaamheden van Tritium Advies? Bij Tritium hebben we verschillende afdelingen (Ruimtelijke Ordening, Asbest, Bodem, Geluid, Lucht e.d.) die met de komst van de Omgevingswet nog meer integraal gaan samenwerken. Veel activiteiten komen samen in de nieuwe instrumenten van de wet. Op veel plekken is reeds ervaring opgedaan met de integrale aanpak.

De transformatie van Landgoed Eikenburg is een mooi voorbeeld van de generalistische en integrale werkwijze van Tritium Advies. Het oplossen van het ene probleem heeft effect op het andere. De werkwijze waarin onze adviseurs vraagstukken gezamenlijk oppakken is kenmerkend voor Tritium en zorgt ervoor dat klanten nog beter geholpen worden.

Onze specialisten worden alvast klaargestoomd

In het kader van de Omgevingswet hebben we Compas Management & Advies gevraagd om een kennissessie te organiseren voor al onze medewerkers. Doel van deze sessie is het verkrijgen van grondig inzicht in de nieuwe wetgeving en in de impact van de nieuwe wetgeving voor Tritium Advies én voor onze klanten. Het is belangrijk om mee te gaan met de nieuwste ontwikkelingen en ons actief voor te bereiden op de komst van de Omgevingswet. Nu of in de toekomst, met de huidige of de nieuwe wetgeving, onze opdrachtgevers kunnen rekenen op gedegen onderzoek en een duidelijk advies. Onze adviseurs hebben reeds ruime ervaring in het doorlopen van planologische procedures en helpen u dan ook graag bij al uw vragen.

De nieuwe Omgevingswet