Tritium Advies: hoe wij werken

Veilig werken in de bodem start met inzicht in de feiten. Daarom is het voor elk bodemproject belangrijk dat de hele keten van bodemonderzoek klopt. Vanaf het verzamelen van (historische) gegevens tot het op een heldere manier presenteren van de analyseresultaten en conclusies. Bevatten de conclusies te veel jargon of technische details? Dan bestaat het risico dat een lezer van het rapport (zoals bijvoorbeeld een aannemer), deze niet op de juiste manier interpreteert en verwerkt in bestekken, contracten en tekeningen. De consequentie: stagnatie tijdens de uitvoering en een onveilige werkomgeving voor de uitvoerend aannemer.

In onze visie leveren wij onderzoeksrapporten op waar u blindelings op vertrouwt. Dat betekent dat u met minimale inspanning weet dat de conclusies kloppen en dat deze voor alle lezers eenvoudig en eenduidig te begrijpen zijn. Om dat te bereiken, werken wij volgens een gestandaardiseerd proces waarmee we aantoonbaar en op voorspelbare manier kwaliteit leveren. We bouwen interne controles in en alle documenten worden aantoonbaar gecontroleerd. De samenvatting, conclusies en adviezen schrijven we eenvoudig (taalniveau B2), zonder jargon of onnodige technische details. Het resultaat: u neemt onze conclusies één op één over in uw contractdocumenten en weet zeker dat de uitvoering soepel en veilig verloopt.

Zo komen wij tot een betrouwbaar en begrijpelijk onderzoeksrapport

Om ervoor te zorgen dat u blindelings op onze conclusies en adviezen kunt vertrouwen, stellen wij al onze onderzoeksrapporten op volgens onderstaand proces (conform NEN). Uitgangspunt hierbij is dat we per opdracht inhoudelijk maatwerk leveren, zonder daarmee in te boeten op de kwaliteit van de stukken. Dit bereiken we als volgt:

Stap 1. Vooronderzoek

Het op juiste wijze beschrijven van de locatie en de historische activiteiten vormt de basis van elk goed bodemonderzoek. Wij doen daarom zorgvuldig vooronderzoek: we bestuderen documenten van gemeentelijke en regionale archieven en combineren dit met informatie die beschikbaar is op het internet. Het vooronderzoek wordt afgesloten met een locatiebezoek De bevindingen leggen we vast in het tweede hoofdstuk van ons onderzoeksrapport.

Meerwaarde: We kennen het projectgebied en gebruiken dit om in het vervolg van dit proces maatwerk te bieden.

Stap 2. Onderzoeksstrategie bepalen

Met de bevindingen uit het vooronderzoek bepalen we een passende onderzoeksstrategie voor de opdracht. Deze is afhankelijk van het doel van de opdracht, de specifieke locatie, de historie en de te onderzoeken materialen (maatwerk). Bestaat de onderzoekslocatie uit deelgebieden met verschillende kenmerken en eigenschappen? Dan bepalen we per deelgebied een onderzoeksstrategie. Zo weet u zeker dat we per gebied de juiste onderzoeksstrategie hanteren. De strategieën leggen we vast in het derde hoofdstuk van het onderzoeksrapport.

Meerwaarde: Onze onderzoeksstrategieën zijn afgestemd op de specifieke opdracht. We bieden maatwerk.

Stap 3. Uitvoeren onderzoek

Op basis van de onderzoeksstrategie voeren we het bodemonderzoek uit. Ter plekke aanwezige veldmedewerkers leggen per meetpunt vast wie de meting uitvoerde, op welke datum en tijd dit gebeurde en welke meetmethode we gebruikten. Dit doen zij via de hiervoor ontwikkelde applicatie ‘Terra Index’ waardoor geen zaken vergeten kunnen worden. Met deze data geven we invulling aan het vierde hoofdstuk van het onderzoeksrapport (indien van toegevoegde waarde in tabelvorm).

Meerwaarde: We maken ons onderzoek eenvoudig herleidbaar en navolgbaar voor de lezers. Zo vergroten we de betrouwbaarheid en reproduceerbaarheid van onze resultaten.

Stap 4. Data analyseren

We besteden de analyse van de data uit aan een geaccrediteerd laboratorium. Wij werken minimaal 15 jaar met hen samen en staan garant voor de kwaliteit die zij leveren.

Meerwaarde: De analyses zijn, nauwkeurig, betrouwbaar en van hoge kwaliteit.

Stap 5. Resultaten interpreteren

De interpretatie van de resultaten wordt gedaan door de projectleider in samenspraak met de veldmedewerkers die het veldonderzoek uitvoerden. Zij kennen immers de situatie buiten door en door en weten hoe de resultaten in verhouding staan tot de locatie-specifieke kenmerken. In het onderzoeksrapport beschrijven we eerst de resultaten (per onderzoeksthema een apart hoofdstuk). Dit zijn vrij technische hoofdstukken, waarin we aandacht besteden aan de milieu-hygiënische waarden, de hoeveelheden en aard van het materiaal, de verschillende stromen en de benodigde (sanerings)maatregelen.

Meerwaarde: Onze resultaten passen bij de onderzoeklocatie.

Stap 6. Conclusies en adviezen opstellen

We sluiten het rapport af met onze conclusie en adviezen. Hierin geven we u a) een korte samenvatting van de resultaten en de gevolgen voor de ontwikkelplannen op de locatie; en b) de maatregelen die u moet nemen voordat u met het vervolgtraject start. We schrijven de conclusies en adviezen in begrijpelijke taal zonder jargon of onnodige technische details. Maatregelen of eisen leveren we zo op zodat u ze één op één over kunt nemen in uw contractstukken.

Meerwaarde: Onze conclusies en adviezen zijn voor iedereen eenvoudig te begrijpen; u neemt onze adviezen eenvoudig één op één over in uw contractstukken.

Stap 7. Managementsamenvatting

Op basis van de conclusies en adviezen stellen we een managementsamenvatting op. Hiermee geven we in maximaal 1 A4 een overzicht van de belangrijkste conclusies en adviezen en verwijzingen naar de onderbouwing of resultaten in de rest van het rapport. De managementsamenvatting voegen we – na de inhoudsopgave – als eerste pagina toe aan ons onderzoeksrapport toe.

Meerwaarde: U heeft met minimale inspanning zicht op de resultaten en weet waar u de onderbouwing kunt vinden.

bodemonderzoek bodem onderzoek

Offerte aanvragen

Vraag nu aan!