Werkgeversorganisaties wijzen regelmatig hun leden op de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) verplichting. De RI&E is een verplicht middel ter bevordering van veilig en gezond werken volgens de Nederlandse Arbeidsomstandighedenwet. Sinds 1 januari 1994 is deze verplicht voor alle werkgevers. De inspectie controleert namens het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) of bedrijven zich aan de Arbowetgeving houden. De inspecteur controleert op de werkomstandigheden in het bedrijf. Maar er wordt ook gecontroleerd of dat er een RI&E met bijbehorend plan van aanpak aanwezig is.

Plan van aanpak

De RI&E met het plan van aanpak maken onderdeel uit van het Arbobeleid. Met behulp van de RI&E inventariseert u de risico’s binnen uw bedrijf en legt dit vast. In het plan van aanpak legt u vast welke maatregelen u treft om de risico’s te beheersen. De RI&E vormt als het ware het fundament van uw arbobeleid. Pas als u weet waar de risico’s liggen in uw bedrijf en wat het mogelijke effect van deze risico’s is, kunt u de juiste maatregelen nemen. Met behulp van de RI&E krijgt u voor uzelf scherp waar u mee aan de slag moet gaan en op welke manier. Het plan van aanpak vertelt u welke stap de volgende is.

Boete bij ontbreken RI&E

Werkgevers kunnen sinds kort te maken krijgen met een hogere, directe boete voor het ontbreken van een RI&E of een Plan van Aanpak. Het is sinds kort ook zo dat de ernst van opgelopen letsel bij bedrijfsongevallen een grotere rol speelt bij het bepalen van een boetebedrag.

Hulp nodig?

Vanuit de branche vereniging is er vaak een goedgekeurd RI&E instrument aanwezig. Toch kan ook het invullen van het RI&E instrument van de branchevereniging vragen oproepen. Tritium Advies kan u ook hierbij ondersteunen door samen met u het instrument in te vullen. Tijdens het invullen kunnen we samen zoeken naar oplossingen om de onderwerpen die nog aandacht behoeven in- of aan te vullen.

Neem voor meer informatie contact op met onze hoger veiligheidskundige (HVK’er) Carlo Löbbes via het contactformulier. Uiteraard kunt u dit ook telefonisch doen via het algemene nummer: 088 – 440 2900.