...

Quickscan flora en fauna »

Flora en fauna onderzoek

Ecologisch onderzoek wordt doorgaans uitgevoerd in de vorm van een QuickScan flora en fauna. Een QuickScan flora en fauna brengt de planten en dieren in een gebied in kaart. Vaak met het oog op de ontwikkeling van een project of gebied en de omgevingsvergunning die daarvoor nodig is. Denk bijvoorbeeld aan onderzoek voor een verbouwing, voor natuurbeheer, voor een natuurwaardekaart of voor een gebiedsontheffing. Deze aanpak geeft snel een overzicht van alle natuur wet- en regelgeving die voor deze locatie relevant is, met de argumenten hiervoor. De actuele natuurwaarden en de ecologische potenties van de locatie zijn hierbij uitgangspunten. Op deze manier worden de risico’s en randvoorwaarden, maar vooral ook de kansen voor een mogelijk ontwerp zichtbaar. Een QuickScan flora en fauna onderzoek komt voornamelijk voor bij particulieren, bedrijven of overheden die een ruimtelijke ingreep willen doen en mogelijk te maken krijgen met beschermde plant- en diersoorten. Uit de QuickScan flora en fauna volgen een aantal duidelijke adviezen die u nodig heeft bij de planning van uw project.

Onderdelen QuickScan flora en fauna

De ecologische QuickScan bestaat uit:

1. Een veldinspectie. Hierbij wordt gekeken naar de aanwezigheid van beschermde plant- of diersoorten of resten/sporen hiervan (krabsporen, uitwerpselen, voedselresten en lokalisatie van vaste verblijfs-, rust- en voortplantingsplaatsen). Ook wordt er een inschatting gemaakt van de ecologische potentie van de locatie.
2. Een bronnenonderzoek of bureaustudie naar bekende ecologische data, eventueel het opvragen van gegevens uit de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF). Alle relevante bekende gegevens over verspreiding en voorkomen van beschermde plant- en diersoorten worden onderzocht.
3. Advies en rapportage. Op basis van de hierboven beschreven onderzoeken wordt een inschatting gemaakt van de actuele natuurwaarden van het gebied of van het ontbreken van relevante, belangrijke gegevens. Dit mondt uit in duidelijke adviezen die betrekking hebben op de te volgen procedures en handelingen. Het geheel wordt weergegeven in een schriftelijke rapportage. In enkele gevallen kan een vervolgonderzoek flora en fauna noodzakelijk zijn.

Meer weten over een QuickScan flora en fauna?

Neem dan eens onze flyer over ecologisch onderzoek door. Heeft u een vraag over flora en fauna onderzoek? Neem dan gerust contact op met ons op, onze adviseurs helpen u graag verder. Of vraag direct een offerte aan.

Download flyer ecologie

Contact

Mathilde vd Broek

Mathilde v.d. Broek

Coördinator Ecologie

Online offerte opvragen

Vraag nu aan