...

Huismusonderzoek »

Huismusonderzoek

Huismussen doen het niet goed in Nederland. Verstedelijking, ruimtelijke ontwikkelplannen en huizenbouw spelen hierbij een grote rol. De wet natuurbescherming (Wnb) merkt de huismus als een beschermd diersoort. Dit heeft impact voor bouw en sloopwerkzaamheden, voordat er ruimtelijke ontwikkelingen kunnen plaatsvinden dienen de mogelijke negatieve effecten voor de huismus en zijn leefomgeving uitgesloten te worden.

Het belang van tijdig ecologisch onderzoek

Het is van belang om al vroeg in het ontwikkelingsproces rekening te houden met ecologisch onderzoek, onder andere om tegenvallers in de planning te voorkomen. Als de aanwezigheid van beschermde soorten in een vroeg stadium van planontwikkeling in beeld is, kunnen goede afwegingen worden gemaakt. Dit scheelt tijd en kosten! Betrek ons daarom vroegtijdig in de planfase van uw project, een telefoontje naar onze ecologen levert vrijwel altijd winst op.

Eerste stap: Quickscan flora en fauna

Voorafgaand aan een ruimtelijke ingreep dient er een quicskcan flora en fauna uitgevoerd te worden.  Een quisckan flora en fauna brengt de planten en dieren in een gebied in kaart. Vaak met het oog op de ontwikkeling van een project of gebied en de omgevingsvergunning die daarvoor nodig is. Alleen als uit de quickscan blijkt dat vleermuizen te verwachten zijn, is aanvullend vleermuisonderzoek nodig.

Hoe gaat aanvullend huismusonderzoek in zijn werk?

Deze beschermde vogel huist vaak onder dakpannen (meestal in de eerste twee rijen boven de goot) of in scheuren van muren. De meest ideale onderzoeksperiode voor het observeren van de huismus loopt van begin april tot halverwege mei. In die weken is twee keer observeren voldoende. In de perioden daarbuiten van 10 maart tot 20 juni , schrijft het onderzoeksprotocol vier keer observeren voor.

Vervolgtraject

Indien er wel aangetoond kan worden dat de huismussen en/of hun verblijfplaatsen in het geding komen bij de beoogde werkzaamheden, dan dient er een ontheffing aangevraagd te worden. Ook bij dit traject kunnen wij u adviseren en begeleiden. Deze bestaat uit een ontheffingsaanvraag en een plan van aanpak met schadebeperkende en compenserende maatregelen.

Let op! Vaak duurt de behandeling van een ontheffingsaanvraag enkele maanden, begin dus op tijd!

Meer weten?

Voor meer informatie over aanvullend huismusonderzoek kunt u direct contact opnemen met onze deskundigen. Wij helpen u graag verder. Ook kunt u direct online een offerte aanvragen.

Contact

Mathilde vd Broek

Mathilde v.d. Broek

Coördinator Ecologie

Online offerte opvragen

Vraag nu aan!