...

Rugstreeppad onderzoek »

Rugstreeppad onderzoek

Rugstreeppadden worden aangemerkt als beschermd diersoort in Nederland. Een uitvloeisel van de habitat- richtlijn gevormd door Europese regelgeving. Het is dus bij wet verboden om rugstreeppadden opzettelijk te doden, (ver)storen of vaste rust- en verblijfplaatsen te beschadigen. Bij ruimtelijke ontwikkelprojecten is er dus een reëel risico dat een overtreding van dit voorschrift op kan treden. Door een voortijdig rugstreeppad onderzoek kan er een hoop ellende bespaart worden.

Het belang van tijdig ecologisch onderzoek

Het is van belang om al vroeg in het ontwikkelingsproces rekening te houden met ecologisch onderzoek, onder andere om tegenvallers in de planning te voorkomen. Als de aanwezigheid van beschermde soorten in een vroeg stadium van planontwikkeling in beeld is, kunnen goede afwegingen worden gemaakt. Dit scheelt tijd en kosten! Betrek ons daarom vroegtijdig in de planfase van uw project, een telefoontje naar onze ecologen levert vrijwel altijd winst op.

Eerste stap: Quickscan flora en fauna

Voorafgaand aan een ruimtelijke ingreep dient er een quicskcan flora en fauna uitgevoerd te worden.  Een quisckan flora en fauna brengt de planten en dieren in een gebied in kaart. Vaak met het oog op de ontwikkeling van een project of gebied en de omgevingsvergunning die daarvoor nodig is. Alleen als uit de quickscan blijkt dat rugstreeppadden te verwachten zijn, is een aanvullend rugstreeppad onderzoek nodig.

Hoe gaat aanvullend rugstreeppad onderzoek in zijn werk?

Deze beschermde pad komt vaker voor op bouwterreinen die langere periode braak liggen. Zodra er tussen de zandhopen kleine waterpoelen ontstaan, kan de rugstreeppad hierin haar eitjes leggen en het terrein gaan bewonen. De meest geschikte perioden voor onderzoek naar de rugstreeppad zijn half april tot eind mei en half juni tot eind juli. De rugstreeppad laat zich het beste observeren op broeierige avonden na een flinke regenbui.

Vervolgtraject

Indien er wel aangetoond kan worden dat de rugstreeppadden en/of hun verblijfplaatsen in het geding komen bij de beoogde werkzaamheden, dan dient er een ontheffing aangevraagd te worden. Ook bij dit traject kunnen wij u adviseren en begeleiden. Deze bestaat uit een ontheffingsaanvraag en een plan van aanpak met schadebeperkende en compenserende maatregelen.

Let op! Vaak duurt de behandeling van een ontheffingsaanvraag enkele maanden, begin dus op tijd!

Meer weten?

Voor meer informatie over aanvullend rugstreeppadonderzoek kunt u direct contact opnemen met onze deskundigen. Wij helpen u graag verder. Ook kunt u direct online een offerte aanvragen.

Contact

Mathilde vd Broek

Mathilde v.d. Broek

Coördinator Ecologie

Contact

Vraag nu aan!