...

Steenuilonderzoek »

Steenuilonderzoek

De steenuil (Athene noctua) is in Nederland een beschermde diersoort. Bij ruimtelijke ontwikkelingen als stads- en dorpsuitbreiding en de aanleg van bedrijventerreinen kan er sprake zijn van aantasting van het leefgebied van de steenuil. Ze komen met name voor in het oude boeren- en cultuurlandschap. Denk hierbij aan; erven, heggen, houtwallen en omheinde weilanden. Vooral de leefgebieden in het westen van Nederland zijn de afgelopen jaren onder druk komen te staan door de grote mate van ruimtelijke ontwikkelingen. Hierdoor is het uitvoeren van een Steenuilonderzoek cruciaal om te voldoen aan de geldende wet- en regelgeving.

Het belang van tijdig ecologisch onderzoek

Het is van belang om al vroeg in het ontwikkelingsproces rekening te houden met ecologisch onderzoek, onder andere om tegenvallers in de planning te voorkomen. Als de aanwezigheid van beschermde soorten in een vroeg stadium van planontwikkeling in beeld is, kunnen goede afwegingen worden gemaakt. Dit scheelt tijd en kosten! Betrek ons daarom vroegtijdig in de planfase van uw project, een telefoontje naar onze ecologen levert vrijwel altijd winst op.

Eerste stap: Quickscan flora en fauna

Voorafgaand aan een ruimtelijke ingreep dient er een quicskcan flora en fauna uitgevoerd te worden.  Een quickscan flora en fauna brengt de planten en dieren in een gebied in kaart. Vaak met het oog op de ontwikkeling van een project of gebied en de omgevingsvergunning die daarvoor nodig is. Alleen als uit de quickscan blijkt dat steenuilen te verwachten zijn, is een aanvullend steenuilonderzoek nodig.

Hoe gaat aanvullend steenuilonderzoek in zijn werk?

De steenuil is vaker te vinden in het buitengebied en bouwt haar nest graag in oude schuurtjes of boerderijen. De beste periode voor nader onderzoek naar de steenuil loopt van half februari tot en met half april.

We beoordelen of de beoogde plannen nadelig zijn voor de steenuilen populatie en hun verblijfplaatsen. Zo niet, dan is het onderzoek hiermee afgedaan.

Vervolgtraject

Indien er wel aangetoond kan worden dat de steenuilen en/of hun verblijfplaatsen in het geding komen bij de beoogde werkzaamheden, dan dient er een ontheffing aangevraagd te worden. Ook bij dit traject kunnen wij u adviseren en begeleiden. Deze bestaat uit een ontheffingsaanvraag en een plan van aanpak met schadebeperkende en compenserende maatregelen.

Let op! Vaak duurt de behandeling van een ontheffingsaanvraag enkele maanden, begin dus op tijd!

Meer weten?

Voor meer informatie over aanvullend steenuilonderzoek kunt u direct contact opnemen met onze deskundigen. Wij helpen u graag verder. Ook kunt u direct online een offerte aanvragen.

Contact

Mathilde vd Broek

Mathilde v.d. Broek

Coördinator Ecologie

Online offerte opvragen

Vraag nu aan!