...

Vleermuisonderzoek »

Vleermuisonderzoek

Alle vleermuissoorten in Nederland zijn streng beschermd. In de Nederlandse Wet natuurbescherming (Wnb) is een verplichting opgenomen met betrekking tot de bescherming van de vleermuis. De habitatrichtlijn schrijft daarnaast ook voor dat de verblijfplaatsen (kraamverblijven) van vleermuizen niet vernietigd of beschadigd mogen worden. Door uw werkzaamheden kunnen aanwezige vleermuizen in uw plangebied (mogelijk) schade oplopen. Dan bent u als initiatiefnemer in overtreding. Bij controle kan uw werk worden stilgelegd met alle gevolgen van dien. Wij helpen u graag om dit te voorkomen, vleermuisonderzoek kan hierbij uitkomst bieden.

Het belang van tijdig ecologisch onderzoek

Het is van belang om al vroeg in het ontwikkelingsproces rekening te houden met ecologisch onderzoek, onder andere om tegenvallers in de planning te voorkomen. Als de aanwezigheid van beschermde soorten in een vroeg stadium van planontwikkeling in beeld is, kunnen goede afwegingen worden gemaakt. Dit scheelt tijd en kosten! Betrek ons daarom vroegtijdig in de planfase van uw project, een telefoontje naar onze ecologen levert vrijwel altijd winst op.

Eerste stap: Quickscan flora en fauna

Voorafgaand aan een ruimtelijke ingreep dient er een quicskcan flora en fauna uitgevoerd te worden. Een quickscan flora en fauna brengt de planten en dieren in een gebied in kaart. Vaak met het oog op de ontwikkeling van een project of gebied en de omgevingsvergunning die daarvoor nodig is. Alleen als uit de quickscan blijkt dat vleermuizen te verwachten zijn, is aanvullend vleermuisonderzoek nodig.

Hoe gaat aanvullend vleermuisonderzoek in zijn werk?

Aanvullend onderzoek vindt plaats door observatie, bij zonsondergang om het uitvliegen (foerageren) te observeren en tegen 5.00 uur ’s ochtends als de kolonie de verblijfplaats weer invliegt. Onze ecologen bezoeken het plan- of projectgebied met behulp van batdectors en zaklampen om vast te stellen of vleermuizen aanwezig zijn en zo ja hoe de dieren het gebied gebruiken. Twee perioden – mei/juni en augustus/september – zijn onmisbaar in vleermuisonderzoek.

We beoordelen of de beoogde plannen nadelig zijn voor de vleermuizen populatie en hun verblijfplaatsen. Zo niet, dan is het onderzoek hiermee afgedaan.

Vervolgtraject

Indien er wel aangetoond kan worden dat de vleermuizen en/of hun verblijfplaatsen in het geding komen bij de beoogde werkzaamheden, dan dient er een ontheffing aangevraagd te worden. Ook bij dit traject kunnen wij u adviseren en begeleiden. Deze bestaat uit een ontheffingsaanvraag en een plan van aanpak met schadebeperkende en compenserende maatregelen.

Let op! Vaak duurt de behandeling van een ontheffingsaanvraag enkele maanden, begin dus op tijd!

Meer weten?

Voor meer informatie over aanvullend vleermuisonderzoek kunt u direct contact opnemen met onze deskundigen. Wij helpen u graag verder. Ook kunt u direct online een offerte aanvragen.

Contact

Mathilde vd Broek

Mathilde v.d. Broek

Coördinator Ecologie

Online offerte opvragen

Vraag nu aan!