Bescherm planten en dieren met een ecologisch onderzoek. Wilt u een leuk stenen tuinhuisje op uw grond neerzetten? Gaat u een omheining weghalen? Laat u uw pand(en) renoveren? Er kunnen beschermde planten- of diersoorten op uw grondgebied zitten. Voor uw (ver)bouwplannen moeten dan speciale stappen worden ondernomen. Daar helpt milieuadviesbureau Tritium Advies u graag bij.

Flora en fauna onderzoek

Bij nieuwbouwplannen, de sloop van bestaande bebouwing of bestemmingswijzigingen van een locatie kan de overheid vragen om een flora en fauna onderzoek. Dit is een onderzoek waarin wordt vastgesteld of er op de locatie wettelijk beschermde planten- of diersoorten voorkomen.

Een ecologische quickscan combineert literatuuronderzoek en eventueel het opvragen van gegevens uit de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF). Met een veldbezoek op locatie. Ook wordt, in het kader van de Natuurbeschermingswet, nagegaan of uw (ver)bouwplannen mogelijk nadelige effecten hebben op de bescherming van natuurgebieden in de regio. De scan bevat daarnaast aanwijzingen waar u zich bij de uit te voeren werkzaamheden aan moet houden. Vaak is een rapportage van de ecologische quickscan voldoende.

Veilig en gezond werken

Tritium Advies werkt volgens de richtlijnen van het Netwerk voor Groene Bureaus (NGB). De richtlijn “Veilig en gezond werken” van het NGB bestaat uit een veiligheidsprotocol,  een checklist met risico’s en maatregelen en een achtergronddocument. Voor Tritium Advies is veiligheid een belangrijk onderwerp. Veldwerkzaamheden tijdens een QuickScan Flora en Fauna brengen verscheidene risico’s met zich mee. In de richtlijnen van het NGB is mede op basis van de geldende wet- en regelgeving een aantal belangrijke veiligheidsmaatregelen beschreven om risico’s in het veld te herkennen, te minimaliseren en te voorkomen.

6 stappen ecologische quickscan

 

Literatuurstudie

Op basis van bekende waarnemingen schatten wij in welke flora en fauna op basis van hun verspreiding mogelijk in het plangebied voorkomen.

Veldbezoek

Tijdens een veldbezoek bekijkt onze ecoloog welke gebiedskenmerken er op het plangebied aanwezig zijn. Op basis van deze gebiedskenmerken bepalen wij of de gevonden soorten uit de literatuurstudie ook daadwerkelijk in het plangebied voor kunnen komen. We kijken zowel naar wet natuurbescherming als naar de functies van deze soorten.

Ingreep

Een ingreep omschrijft wat, wanneer en waar iets wordt uitgevoerd. Dit is een belangrijk onderdeel van het flora en fauna onderzoek. Een heldere beschrijving van de ingreep vormt de basis van de quickscan en eventuele vervolgstappen.

Inschatten van effecten

Tritium Advies maakt op basis van de potentieel voorkomende soorten en de ingreep een inschatting van de effecten.

Wet natuurbescherming

We toetsten de effecten op de potentieel voorkomende soorten aan de wet natuurbescherming. In onze quickscan flora en fauna omschrijven we duidelijk welke eventuele artikelen van wet natuurbescherming worden overschreden. Hiernaast geven we duidelijk aan welke ingreep hiervoor verantwoordelijk is en welke effecten hieruit voortvloeien.

Rapportage

Op basis van het uitgevoerde onderzoek, ontvangt u van ons een heldere rapportage met een conclusie en aanbeveling. Hierin staan duidelijk de vervolgstappen omschreven. In sommige situaties is Vervolgonderzoek flora en fauna vereist, soms zijn er geen vervolgstappen. Wat de uitkomst van de quickscan ook is, Tritium Advies denkt altijd met u mee en voorziet u van een goed en helder advies.

Interesse in een flora en fauna onderzoek?

Wilt u meer informatie over onze flora en fauna onderzoek? Neem dan gerust contact met ons op. Wij helpen u graag verder.

Flora en fauna onderzoek