...

Akoestisch onderzoek horecalawaai »

Akoestisch onderzoek horecalawaai

De exploitatiemogelijkheden van een horecapand worden voor een groot deel bepaald door de akoestische eigenschappen van het pand waarin de inrichting is gevestigd en de ligging van woningen in de nabijheid.

Geluidonderzoeken en het Activiteitenbesluit

Met het Activiteitenbesluit heeft de overheid een instrument in handen om aan iedere inrichting voorwaarden op te leggen zodat haar exploitatie het milieu zo min mogelijk belast. Voor horecabedrijven betekent dit in de directe leefomgeving vooral het voorkomen van hinder als gevolg van (muziek)geluid.

Voor de exploitant van een horeca-inrichting is het daarom van groot belang om de akoestische eigenschappen van zijn pand goed in kaart te hebben. Een akoestisch onderzoek helpt hierbij. De akoestische onderzoeken horecalawaai kunnen worden onderverdeeld in een aantal fasen c.q. deelonderzoeken:

  • verkennend onderzoek bij aankoop of herbestemming wordt de huidige situatie van het pand in kaart gebracht en worden eventuele geluidlekken gelokaliseerd;
  • geluidonderzoek de huidige situatie wordt nauwkeurig in kaart gebracht, inclusief de bouwkundige staat van een pand. Bij overschrijding van de gehanteerde normstelling wordt per constructiedeel aangegeven welke reductie gerealiseerd moet worden en globaal hoe deze reductie kan worden behaald;
  • bouwkundige detaillering de noodzakelijke reducties worden, in overleg met de opdrachtgever, vertaald in bouwkundige maatregelen;
  • controle-onderzoek Hierbij wordt het uiteindelijke resultaat vastgesteld van de uitgevoerde bouwkundige aanpassingen betreffende de geluidisolatie. Op basis daarvan kunnen de normen voor de toegestane muziekniveaus worden bepaald.

Gebiedsgerichte aanpak

Er is speciale aandacht voor een gebiedsgerichte aanpak voor gebieden waar meerdere horecagelegenheden zijn gevestigd. In zo’n horecaconcentratiegebied wordt met alle betrokkenen (exploitanten, omwonenden, gemeente en politie) een beleid voor het gebied uitgestippeld en uitgewerkt, om op die manier een harmonieus samengaan van horeca en woonomgeving mogelijk te maken.

Meer weten?

Wilt u graag meer informatie over akoestisch onderzoek horecalawaai? Neem dan gerust contact op met onze adviseurs, of vraag direct een offerte aan.

Contact

Projectleider geluid en bouwfysica

Miranda van de Ven

Coördinator GEBF

Offerte aanvragen

Vraag nu aan