...

Akoestisch onderzoek »

Akoestisch onderzoek industrielawaai

Een akoestisch onderzoek is niets meer dan het laten opstellen van een rapport van een geluidsberekening of geluidsmeting gemaakt door een akoestisch ingenieursbureau. Een akoestisch onderzoek is in de meeste gevallen nodig voor een melding, ontheffing of vergunning.

Geluidhinder is in ons land een steeds omvangrijker probleem. Industrieterreinen en woongebieden groeien naar elkaar toe, dit leidt tot een grotere noodzaak tot beheersing en zorgvuldige afweging.

Akoestisch onderzoek en Wabo

Met de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en de onderliggende wetten en besluiten, zoals de Wet milieubeheer (Wm), het Activiteitenbesluit en de Wet geluidhinder heeft de overheid een instrument in handen om aan iedere inrichting voorwaarden op te leggen opdat haar exploitatie het milieu zo min mogelijk belast. Industriële inrichtingen moeten onder meer aan strenge vergunningsvoorschriften voldoen om de geluidoverlast ten gevolge van de activiteiten in en de transportbewegingen van en naar de inrichting te beperken. Door middel van akoestische onderzoeken dient de uitbater van een inrichting aan te tonen, dat afdoende maatregelen ter voorkoming van geluidoverlast op organisatorische, bouwkundige of andere geluidsreducerende wijze zijn genomen en men gebruik maakt van de Best Beschikbare Technieken (BBT).

Maximale geluidniveaus

Als normen voor de geluidproductie van een bedrijf gelden de langtijdgemiddelde waarde LAr;LT, waarin naast de intensiteit van de geluiddruk ook de duur ervan meespeelt en de LAmax, die kenmerkend is voor de piekniveaus. Als toetsingskader voor het toegestane geluidniveau ter plaatse van geluidgevoelige bestemmingen, zoals woningen, dient het referentieniveau van het omgevingslawaai, dat door metingen (L95 metingen) of berekeningen wordt bepaald. Bij de afweging voor een milieuvergunning dient de overheid hiervan kennis te hebben.

Geluidruimte industrieterreinen

Rond industrieterreinen kan een zonering hebben plaatsgevonden, waarbij de maximale geluidruimte op een dergelijk terrein is vastgelegd. De overheid dient de vastgestelde geluidzones rond industrieterreinen te beheren.  Dit betekent dat de zonebeheerder de 50 dB(A)-zonecontour in acht moet nemen bij het beschikken op vergunningen en meldingen. Ook dient hij/zij overzicht te hebben in de hoeveelheid geluidruimte die er nog voor vestiging van nieuwe bedrijvigheden of uitbreiding van bestaande bedrijven binnen een zone beschikbaar is.

Meer weten over akoestisch onderzoek?

Heeft u een vraagstuk met betrekking tot dit onderwerp? Neem dan contact op met onze geluidsdeskundigen. Of vraag direct een offerte aan.

Contact

Projectleider geluid en bouwfysica

Miranda van de Ven

Coördinator GEBF

Offerte aanvragen

Vraag nu aan