...

Geluid in de omgevingswet »

Wat betreft het aspect geluid vormt de Omgevingswet dé basis voor de ruimtelijke afweging. Instructieregels voor de bescherming tegen geluidhinder van spoorweglawaai, industrielawaai en wegverkeerslawaai zijn in deze wet opgenomen.

Grenswaarden geluid

De Omgevingswet schrijft voor dat het bevoegd gezag (meestal burgemeester en wethouders) voor geluidsgevoelige terreinen en gebouwen die binnen bepaalde afstanden van de verschillende geluidsbronnen liggen, de geldende grenswaarden bepaalt. Er gelden wel bepaalde bandbreedtes waarbinnen het bevoegd gezag moet blijven. Zo geldt er een voorkeurswaarde, en ook een bovengrens. Voor elk type geluidsbron is de invulling van de grenswaarden verschillend. Naast grenswaarden op de gevels van bestaande geluidsgevoelige gebouwen en geprojecteerde geluidsgevoelige bestemmingen, bevat de Omgevingswet ook grenswaarden gericht op de bescherming van het akoestische klimaat binnen bestaande gebouwen.

De uiteindelijke door het bevoegd gezag vastgestelde regels worden opgenomen in het gemeentelijk Omgevingsplan. Dit betekent dat er regionale verschillen kunnen zijn voor wat betreft regelgeving, dus ook voor geluid.

Meer weten omtrent Geluid in de Omgevingswet?

Heeft u een vraagstuk op het gebied van geluidhinder? Neem dan vrijblijvend contact op met onze deskundigen geluid en bouwfysica. Wij helpen u graag verder.

Contact

Miranda vd Ven

Miranda van de Ven

Coördinator GEBF

Online offerte aanvragen

Vraag nu aan!