...

Milieukundige geluidmetingen »

Milieukundige geluidmetingen

Controlemetingen evenementen

In iedere stad of dorp vindt jaarlijks wel een aantal evenementen plaats. Denk hierbij aan markten met live-muziek, carnaval, kermis en popfestivals. De gemeente geeft voor dergelijke evenementen vergunningen af. Wat betreft het aspect geluid worden hierin vaak met name een eindtijd en muziekniveaus ter plaatse van geluidgevoelige bestemmingen en de mixpositie genoemd. Meestal zijn deze niveaus gebaseerd op een akoestisch onderzoek. Een dergelijk akoestisch onderzoek kan Tritium Advies voor de gemeente of de organisatie uitvoeren.

Tijdens het evenement of net voorafgaand (inregelen geluidinstallatie) worden door gemeenten vaak controlemetingen geëist. Tritium kan deze zowel voor de gemeente als voor de organisatie uitvoeren. Ook kunnen wij vooraf helpen de geluidinstallatie in te regelen voor wat betreft het geluidniveau.

Referentie- of achtergrondniveaumetingen

Bij het vaststellen van grenswaarden voor de vergunning van een bedrijf speelt het heersende geluidniveau (het referentieniveau van het omgevingsgeluid) een belangrijke rol. Het referentieniveau is gedefinieerd als het L95 van het omgevingsgeluid of het equivalente geluidniveau veroorzaakt door zoneringsplichtige verkeersbronnen verminderd met 10 dB.

Meting L95

De VROM-publicatie “Richtlijnen voor karakterisering en meting van omgevingsgeluid” (IL-HR-15-01, april 1981) geeft richtlijnen voor de bepaling van het L95 van het omgevingsgeluid. Het L95 is het geluidniveau dat gedurende 95% van de tijd wordt overschreden en wordt ter plaatse bepaald middels een meting. Tijdens de metingen is de geluidbron (de inrichting) waarvoor het onderzoek wordt uitgevoerd, niet in werking.

Bij een meting van het L95 zijn van belang:

  • De meetpositie, deze betreft meestal de gevels van een geluidgevoelige bestemmingen in de omgeving. In de meeste gevallen wordt op 5 meter hoogte gemeten.
  • Het tijdstip van de metingen, dit dient representatief te zijn. Zo moet de periode waarin de inrichting in werking is, worden meegenomen. Ook moet rekening worden gehouden met de invloed van spitsverkeer, de keuze van de dag (de zondagochtend is stiller dan de dinsdagochtend) en speciale gebeurtenissen en evenementen.
  • Meetduur, deze moet voldoende lang zijn zodat de karakteristieke variaties in het geluidniveau tot hun recht komen. In veel gevallen is een meetduur van minimaal 30 minuten noodzakelijk. Feitelijk dient net zolang gemeten te worden tot het niveau op de geluidmeter ‘constant’ is geworden.
  • Uitsluiten van niet-omgevingseigen of niet-representatieve geluidbronnen. Voorgrond geluiden en niet omgevingseigen geluidsbronnen, zoals passerend of overvliegend verkeer, dienen te worden uitgesloten van de meting. Om achteraf een betrouwbare statistische analyse te kunnen maken wordt vaak een (digitale) geluidopname gemaakt parallel aan de geluidmetingen.

Meer weten over milieukundige geluidmetingen?

Wilt u graag meer weten over milieukundige geluidmetingen? Neem dan gerust contact op met Tritium Advies en laat u adviseren. Ook kunt u direct online een offerte aanvragen.

Contact

Miranda vd Ven

Miranda van de Ven

Coördinator GEBF

Online offerte aanvragen

Vraag nu aan!