...

Wet geluidhinder »

Wet geluidhinder (Wgh)

Wat betreft het aspect geluid vormt de Wet geluidhinder (Wgh) een belangrijke basis voor de ruimtelijke afweging. Deze wet biedt bijvoorbeeld bescherming tegen geluidhinder van spoorweglawaai, industrielawaai en wegverkeerslawaai door middel van zonering.

Grenswaarden geluid

De Wgh schrijft voor dat het bevoegd gezag (meestal burgemeester en wethouders) voor geluidsgevoelige terreinen en gebouwen die binnen bepaalde afstanden van de verschillende geluidsbronnen liggen, de geldende grenswaarden bepaalt. Er gelden wel bepaalde bandbreedtes waarbinnen het bevoegd gezag moet blijven. Zo geldt er een voorkeurswaarde, en ook een bovengrens. Voor elk type geluidsbron is de invulling van de grenswaarden verschillend. Naast grenswaarden op de gevels van de geluidsgevoelige gebouwen, zijn er in de Wet geluidhinder ook grenswaarden gericht op de bescherming van het akoestische klimaat binnen bestaande gebouwen.

Meer weten omtrent de Wet geluidhinder (Wgh)?

Heeft u een vraagstuk op het gebied van geluidhinder? Neem dan vrijblijvend contact op met onze deskundigen geluid en bouwfysica. Wij helpen u graag verder.

Contact

Projectleider geluid en bouwfysica

Miranda van de Ven

Coördinator GEBF

Online offerte aanvragen

Vraag nu aan!