Opslag gevaarlijke stoffen »

Opslag gevaarlijke stoffen

Door de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen in een bedrijf kunnen risico’s bestaan of ontstaan. In veel bedrijven zijn gevaarlijke stoffen aanwezig op verschillende plaatsen. Denk bijvoorbeeld aan (grote) werkvoorraden op of nabij de werkplek, restanten van afvalchemicaliën en opslag van producten in magazijnen.

Met de toenemende behoefte aan opslag van gevaarlijke stoffen kan ook het risico voor werknemers of de omgeving toenemen, indien onvoldoende veiligheidsmaatregelen worden getroffen. PGS 15 is de meetlat in Nederland waarin is aangegeven hoe opslag van verpakte gevaarlijke stoffen dient plaats te vinden zodat een voldoende veiligheidsniveau voor arbo, milieu en brand wordt behaald.

Opslag gevaarlijke stoffen PSG 15

PGS publicatiereeks gevaarlijke stoffen 15 opslagvoorzieningen vallen onder de werkingssfeer van het Besluit externe veiligheid inrichtingen (BEVI). Bijvoorbeeld wanneer meer dan 10 ton aan verpakte gevaarlijke stoffen worden opgeslagen en wanneer bij brand giftige verbrandingsproducten kunnen ontstaan. Dat laatste is het geval als de opgeslagen stoffen stikstof, zwavel, chloor, fluor of broom bevatten en wanneer deze stoffen brandbaar zijn of samen met andere brandgevaarlijke stoffen worden opgeslagen. De PGS 15 richtlijn bestaat uit een complexe verzameling regels. Tritium Advies kent de belangrijke details en dat leidt direct tot kostenbesparing.

In de PSG 15 zijn voorschriften opgenomen met betrekking tot onder andere de:

  • algemene opslageisen, tot 10 ton opslag per brandcompartiment en specifieke eisen bij meer dan 10 ton per compartiment;
  • diverse eisen aan de opslagruimte zelf;
  • eisen m.b.t. veiligheidsvoorzieningen in de ruimte;
  • specifieke eisen voor opslag van gasflessen of spuitbussen en de opslag van beperkte hoeveelheden peroxiden.

De PGS 15 richtlijn is voor velen een wirwar van voorschriften en regeltjes en hierdoor zien de meeste bedrijven en instellingen het als een enorme opgave om er achter te komen of de gevaarlijke stoffen wel op de juiste manier zijn opgeslagen. Tritium Advies heeft voor u de oplossing. Wij voorzien bedrijven en instellingen vrijblijvend van advies over de opslag van gevaarlijke stoffen volgens PGS 15.

Uitgangspuntendocument UPD

Opslagvoorzieningen van meer dan 10 ton gevaarlijke stoffen moeten voldoen aan een van de 4 ‘Beschermingsniveaus’ uit de PGS 15. In het uitgangspuntendocument (UPD) zijn de eisen opgenomen voor onder andere het ontwerp, aanleg, gebruik, onderhoud en periodieke inspectie van een brandbeveiligingsinstallatie van een opslagvoorziening voor meer dan 10.000 kilo/liter gevaarlijke stoffen. Dit is een van de eisen van PGS 15. Het UPD heeft een belangrijke functie bij vergunningverlening en het toezicht op naleving van de gestelde eisen. In een UPD zijn de eisen opgenomen voor het ontwerp, aanleg, gebruik, onderhoud en periodieke inspectie van een brandbeveiligingsinstallatie voor de opslagvoorziening.

Brandveiligheid

Direct gerelateerd aan de eisen van de PGS 15 zijn eisen m.b.t. brandveiligheid.  Brandwerendheid (WBDBO), de juiste beschermingsniveaus, brandmeld- of brandblusinstallaties en dergelijk vragen om deskundigheid. Als de PGS 15 niet geldt, dan gelden de regels van het Bouwbesluit 2012.

Meer weten over de opslag van gevaarlijke stoffen?

Wilt u meer informatie over de opslag van gevaarlijke stoffen of heeft u een andere vraag met betrekking tot externe veiligheid? Neem dan gerust contact op met ons op. Onze experts vertellen u er graag meer over. Of vraag direct een offerte aan.

Contact

John van Engelen

John van Engelen

Directeur

Offerte aanvragen

Vraag nu aan