Externe veiligheid »

Externe Veiligheid BRZO BEVI

Externe veiligheid gaat over de risico’s voor mens en milieu bij het gebruik, opslag en vervoer van gevaarlijke stoffen. Voorbeelden van gevaarlijke stoffen zijn: vuurwerk, lpg of munitie. Het transport van deze stoffen kan over de weg, water en spoor of door buisleidingen plaatsvinden.

De aanwezigheid van risicobronnen in de omgeving kunnen van invloed zijn op de gebruiksmogelijkheden van een planvoornemen. Wanneer er sprake is van een situatie waarin externe veiligheid een rol speelt en waarbij de overheid als bevoegd gezag een beslissing dient te nemen (bijvoorbeeld bij milieuvergunningen en bestemmingsplannen) dient er beoordeeld te worden of de situatie niet in strijd is met de grenswaarden voor het plaatsgebonden risico. Ook dient het mogelijke groepsrisico te worden verantwoord.

Quickscan externe veiligheid

In een quickscan worden alle risicobronnen rondom het plangebied geïnventariseerd. Hierbij gaat het om de volgende onderdelen:

  • vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg, het spoor of het water;
  • buisleidingen in en rondom het plangebied;
  • risicovolle inrichtingen in en rondom het plangebied.

Aanvullend kunnen berekeningen noodzakelijk zijn. Ook hierbij kan Tritium Advies u van dienst zijn. Het begrip risico is een combinatie van kans en effect. Namelijk de kans dat een ongeval zich kan voordoet en het effect ervan. Bij externe veiligheid wordt alleen naar slachtoffers ‘buiten de poort’ gekeken. Hier zit ook de link met het vakgebied ruimtelijke ordening. Het gaat om de relatie tussen de risicovolle activiteiten en omgeving.

BRZO, Besluit risico’s zware ongevallen

BRZO staat voor Besluit risico’s zware ongevallen en betreft bedrijven die met veel gevaarlijke stoffen werken. Seveso is de Europese naam voor de Nederlandse BRZO bedrijven. De stoffen kunnen giftig, ontvlambaar of explosief zijn. Als er met grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen iets misgaat, kan dit o.a. leiden tot grote gezondheidsrisico’s.

BEVI, Besluit externe veiligheid inrichtingen

In het BEVI, het Besluit externe veiligheid inrichtingen, is geregeld dat de risico’s en effecten van een bedrijf, waarin gevaarlijke stoffen aanwezig zijn, moeten voldoen aan veiligheidsnormen en richtwaarden. De bedoeling is om voldoende afstand te houden of te creëren tussen de gevaar objecten en burgers / kwetsbare objecten. Kernwoorden hierbij zijn het Plaatsgebonden risico (PR) en het Groepsrisico (GR). In een aantal gevallen moet een QRA (kwantitatieve risico analyse) worden opgesteld.

Op het gebied van externe veiligheid is Tritium Advies deskundig op de volgende gebieden:

Meer weten over externe veiligheid?

Wilt u meer informatie over het aspect externe veiligheid of heeft u een andere vraag met betrekking tot milieu en veiligheid? Neem dan gerust contact op met ons op. Onze experts vertellen u er graag meer over. Of vraag direct een offerte aan.

Contact

John van Engelen

John van Engelen

Directeur

Offerte aanvragen

Vraag nu aan