De gemeente Roermond en de Provincie Limburg zijn omstreeks 2008 gestart met de planvoorbereiding voor de herinrichting van de N280, wegvak Roermond. Doel van de herinrichting is het opheffen van het doorstromingsprobleem voor het doorgaand verkeer en het verbeteren van de verkeersafwikkeling. De herinrichting omvat globaal het tracé van de N280 beginnend bij de kruising met de weg Hatenboer en eindigend bij de kruising met de St. Wirosingel. De totale lengte van het traject bedraagt circa 3,5 km.

Om de herinrichting van een weg plaats te kunnen laten vinden dient aangetoond te worden dat deze herinrichting geen nadelige gevolgen heeft voor de omgeving. Derhalve dienen tal van onderzoeken uitgevoerd te worden, te denken valt aan onderzoeken ten behoeve van de bodemkwaliteit, luchtkwaliteit, externe veiligheid, archeologie, natuur en geluid. Voor het geluidonderzoek geldt dat aangetoond dient te worden dat het akoestisch klimaat niet verslechterd als gevolg van de herinrichting. Tritium Advies is sinds eind 2013 betrokken bij het project en heeft de gemeente en provincie de afgelopen drie jaar geadviseerd bij dit project middels het uitvoeren van de benodigde akoestische onderzoeken. Gedurende de looptijd van het project zijn diverse varianten en alternatieve oplossingen onderzocht. Naast het uitvoeren van de benodigde onderzoeken is het informeren van omwonenden en andere betrokkenen een belangrijk aspect van een dergelijke binnenstedelijke verandering in infrastructuur. Tritium Advies heeft hiertoe enkele presentaties verzorgd tijdens sessies met klankbordgroepen, waarin uitleg is gegeven over de akoestische onderzoeken en bijbehorende resultaten.

Inmiddels zijn alle onderzoeken definitief gemaakt en ligt het bestemmingsplan ter inzage. Naar verwachting zal in juli 2018 een start gemaakt worden met de uitvoer van de herinrichting en zal deze in 2021 afgerond zijn.

Ruimtelijke ordening wegverkeer