Vergunningverlening via stikstofregistratiesysteem van start

Vanaf 24 maart 2020 kan een natuurvergunning worden aangevraagd op basis van het stikstofregistratiesysteem. Dit geldt in eerste instantie voor de woningbouw en zeven MIRT (grote infrastructurele) projecten.  Met het stikstofregister kunnen projecten stikstofdepositieruimte toebedeeld krijgen en wordt de gesloten deur voor onder andere de woningbouw weer op een kier gezet.

Waar is het stikstofregister voor?

Het stikstofregistratiesysteem is nodig om balans te houden tussen economische ontwikkelingen en natuurherstel. Het registratiesysteem zal de effecten van de maatregelen die de stikstofdepositie naar beneden moeten brengen per gebied gaan registreren. Zo moet er duidelijk worden waar er ruimte ontstaat voor het verlenen van vergunningen en welk gedeelte van de gereduceerde stikstofdepositie ten goede komt aan de natuur. Dit geldt in eerste instantie voor de woningbouw en zeven MIRT projecten.

Hoe werkt het stikstofregistratiesysteem?

Het stikstofregistratiesysteem helpt het bevoegd gezag bij de vergunningverlening. Het register is ook alleen toegankelijk voor hen. Zij kunnen de binnengekomen aanvragen inladen om vervolgens ruimte te reserveren en toe te delen. Hierbij houden zij rekening met de afgesproken prioritering. Een belangrijke voorwaarde voor het systeem is dat er eerst stikstofruimte wordt gecreëerd door maatregelen die ervoor zorgen dat de stikstofneerslag verminderd wordt. De verlaging van de maximumsnelheid op autowegen tot 100 km/ uur is de maatregel die het snelst ruimte oplevert. Een deel van die ruimte (maximaal 70%) kan besteed worden aan ruimtelijke ontwikkelingen. De overige 30% stikstofruimte die vrij komt valt toe aan de reductie van stikstof. Voor ieder Natura-2000 gebied wordt het op deze manier duidelijk welke beschikbare depositieruimte verdeeld kan worden bij de vergunningverlening. In eerste instanatie zal dit dus gelden voor woningbouw en een beperkt aantal infrastructurele projecten.

Welke eisen worden gesteld aan woningbouwprojecten?

Voor de vergunningverlening en toekenning van stikstofdepositieruimte voor woningbouwprojecten worden de volgende eisen gesteld:

  • De mogelijkheden tot intern salderen worden ten volste benut.
  • Geen aansluiting op een distributienet voor aardgas.
  • Uitvoering van een emissiereductieplan en het redelijkerwijs treffen van overige stikstofdepositiemaatregelen.
  • Realisatie van het project binnen drie jaar.

Om in aanmerking te komen voor de stikstofdepositieruimte bij beperkte stikstofruimte is het van belang op tijd een sluitend emissiereductieplan op te stellen voor uw project. Het emissiereductieplan is vormvrij en bied ruimte voor een aanpak op maat.

Op de pagina stikstofdepositie berekenen leest u meer over de rol die Tritium Advies kan betekenen bij het berekenen van de stikstofdepositie van uw project.

Meer weten?

Wilt u meer informatie ontvangen over het stikstofregister, neem dan gerust contact op met een van onze adviseurs. Zij helpen u graag verder.

Stikstofregister