Team Tritium KAM staat voor u klaar!

Collega Ellis van Loon is sinds 2017 bij Tritium Advies actief als projectleider KAM (Kwaliteit, Arbo en Milieu). Samen met twee senior collega’s vertegenwoordigt ze de KAM-afdeling van Tritium. In dit artikel leest u terug wat Tritium Advies voor uw organisatie kan betekenen op het gebied van kwaliteit, arbo en milieu.

Wat doet Tritium Advies allemaal op het gebied van KAM?

Kwaliteit, Arbo en Milieu is binnen veel organisaties een belangrijk aandachtspunt. Elke werkgever moet een goed arbobeleid voeren, zodat de werknemers in een veilige en gezonde omgeving kunnen werken. De basis van dit beleid wordt gevormd door de Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E). Maar ook een degelijk VGM-beheerssysteem en VCA certificering kunnen een belangrijke rol spelen binnen het arbobeleid. Tritium Advies begeleidt en ondersteunt bedrijven onder andere bij het opstellen van RI&E’s, het opstellen en onderhouden van VGM- beheerssystemen, VGM- documenten (bedrijfsnoodplan, taak-risico-analyse, e.d.) en VCA-certificeringen. Wij kunnen een te certificeren doch praktisch managementsysteem opzetten in een relatief korte tijd. Collega Ellis vertelt hier meer over:

“Ik kom bij heel veel verschillende klanten. In het kader van ‘goed werkgeverschap’ vragen veel bedrijven proactief naar onze diensten op het gebied van KAM. Werkgevers besteden steeds meer aandacht aan de veiligheid en de gezondheid van hun medewerkers. Dit is een positieve ontwikkeling. Onze afdeling houdt zich bezig met Kwaliteit-, Arbo-, en Milieu gerelateerde vraagstukken. We voeren onder meer RI&E’s, blootstellingsonderzoeken en geluid, afvalwater-, binnenlucht-, en binnenklimaatonderzoeken uit.”

Hoe gaat een RI&E in zijn werking?

“Om ervoor te zorgen dat werknemers gezond en veilig kunnen werken, moet iedere werkgever een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) opstellen met een daarbij behorend plan van aanpak (PvA). Hiermee kan de organisatie gestructureerd de risico’s aanpakken om zo de kans op arbeidsgerelateerde gezondheidsklachten, gevaarlijke situaties en ongevallen tot een minimum te beperken. Het opstellen van de RI&E is een wettelijke verplichting en is vastgelegd in Artikel 5 van de Arbeidsomstandighedenwet. De Inspectie SZW zet dit jaar bij de controles extra in op arbozorg. De focus ligt op bedrijven met gevaarlijke stoffen, het voorkomen van beroepsziekten, het voorkomen van psychosociale arbeidsbelasting en het tegengaan van arbeidsdiscriminatie; allemaal onderwerpen die onderdeel zijn van een actuele, volledige en betrouwbare RI&E.

Tritium voert een RI&E uit en stelt op basis hiervan een adviesrapport en plan van aanpak op. Deze wordt vervolgens door een gecertificeerde, onafhankelijke veiligheidsdeskundige/arbeidshygiënist (ook wel kerndeskundige genoemd) getoetst. Op basis van ons rapport adviseren wij opdrachtgevers over de te nemen maatregelen. De RI&E vormt als het ware het fundament van het arbobeleid. Met behulp van de RI&E zorgen wij ervoor dat onze opdrachtgevers weten welke Arbo risico’s er in de bedrijfsvoering zijn. Hierdoor weten ze waar ze mee aan de slag moeten gaan en op welke manier ze dit moeten doen.”

Kwaliteit, arbo en milieu

Hoe ziet een blootstellingsonderzoek eruit?

“Het doel van blootstellingsonderzoek is om vast te stellen of werknemers, tijdens de uitvoering van hun dagelijkse werkzaamheden gezondheidsrisico’s lopen. Hierbij kun je denken aan schadelijke stoffen, biologische agentia, hinderlijk of schadelijk geluid.

Dergelijke onderzoeken kunnen leiden tot het treffen van beheersmaatregelen volgens de arbeidshygiënische strategie. Daarnaast worden blootstellingsonderzoeken ook uitgevoerd als monitoring om te kunnen beoordelen of de getroffen beheersmaatregelen voldoende effectief zijn.

Bij een blootstellingsonderzoek wordt aan de hand van de aard, de mate en de duur van de blootstelling vastgesteld of er gezondheidsrisico’s aanwezig zijn voor de werknemers. Het blootstellingsonderzoek kan bestaan uit een kwantitatief onderbouwde schatting van de blootstellingsconcentratie of uit metingen.”

Een optimaal binnenklimaat is belangrijk

“Als meerdere medewerkers klachten hebben die zij toeschrijven aan de kwaliteit van de binnenlucht kan er gekozen worden voor een binnenklimaatonderzoek . Zo kun je als werkgever bepaalde zaken uitsluiten en achterhalen wat de bron van de oorzaak van de klachten is. Hiervoor maken wij gebruik van een binnenklimaat monitor. Dit is een meetinstrument die we bij de klant laten draaien om de temperatuur, koolstofdioxide en luchtvochtigheid te meten en te registreren. Er zijn richtlijnen waar gebouwen aan moeten voldoen, naar aanleiding van de resultaten classificeren we de ruimte. Vaak gaat een binnenklimaatonderzoek gepaard met een binnenluchtkwaliteit onderzoek waar de nadruk ligt op het meten van ‘biologische agentia, dit zijn bacteriën, schimmels en gisten.”

Tijdens de coronacrisis gaat ons werk “gewoon” door!

“Wij kunnen gedurende de beperkende maatregelen op afstand werkzaamheden uitvoeren met betrekking tot het opzetten, actualiseren en/of onderhouden van een VCA- systeem. De audits op gebied van VCA blijven ook tijdens de coronacrisis gewoon doorgang vinden. Om te voorkomen dat de certificering in het geding komt, is het juist nu belangrijk om de vrijgekomen tijd en ruimte door de coronacrisis goed te benutten.

Ook kan de RI&E gedeeltelijk al worden uitgevoerd. Dit betekent dat er wordt gestart met het schriftelijke deel (arbobeleid op papier) van de RI&E, op een later moment wordt er een locatiebezoek uitgevoerd om de RI&E compleet te kunnen maken.

Tevens kan het opstellen en/of actualiseren van een bedrijfsnoodplan makkelijk op afstand gedaan worden. Het bedrijfsnoodplan kan bijvoorbeeld uitgebreid worden met een actuele topic als ‘wat te doen bij uitbraak besmettelijke ziekte?’ We kunnen vanuit Tritium Advies goed meedenken met onze klanten en stellen ons altijd flexibel en adequaat op. We worden geroemd om onze snelheid, betrouwbaarheid, service en deskundigheid en zijn daar dan ook erg trots op!”

Meer weten?

Bent u geïnteresseerd in vrijblijvend advies over een blootstellingsonderzoek, RI&E, binnenklimaatonderzoek, bedrijfsnoodplan, VCA- systeem of andere VGM- aspecten? Neem dan gerust contact op met onze Projectleider-KAM Ellis van Loon!

Ellis van Loon - Projectleider KAM

Projectleider kwaliteit, arbo en milieu

In het kader van ‘goed werkgeverschap’ vragen veel bedrijven proactief naar onze diensten op het gebied van KAM