De Risico-Inventarisatie en -Evaluatie in het kort

Elke werkgever in Nederland is volgens de Arbowet verplicht een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) te hebben inclusief plan van aanpak. Om een arbobeleid te kunnen vormgeven moet de werkgever de arbeidsrisico’s inventariseren die in de organisatie voorkomen en maatregelen treffen om de geïnventariseerde risico’s aan te pakken. Met de RI&E kan de werkgever gestructureerd de risico’s beheersen om zo arbeidsgerelateerde gezondheidsklachten en ongevallen te voorkomen.

Stappen RI&E

Het opstellen van een RI&E bestaat doorgaans uit vier stappen:

1. Inventariseren van risico’s;
2. Evalueren van risico’s (prioriteren);
3. Plan van aanpak opstellen (maatregelen);
4. Toetsing door gecertificeerde arbodienst of gecertificeerde arbokerndeskundige.

Deze toetsingsverplichting geldt niet voor:

a) bedrijven met maximaal 25 werknemers die gebruik maken van een erkende branche RI&E;
b) bedrijven waar alle werknemers bij elkaar opgeteld ten hoogste 40 uur per week werken.

Werknemers hebben recht op inzage in de RI&E. Via de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging hebben werknemers ook het recht om onder andere in te stemmen met de RI&E.

Criteria RI&E

Een goede RI&E voldoet aan drie criteria. Ten eerste is de RI&E volledig: alle relevante risico’s worden herkend en zijn opgenomen in de RI&E, inclusief doeltreffende beheersmaatregelen. Ten tweede moet de RI&E betrouwbaar zijn, wat wil zeggen dat risico’s goed ingeschat worden, dat de maatregelen in het plan van aanpak aansluiten bij de risico’s en dat de RI&E is uitgevoerd door een (des)kundig persoon of medewerker. Ten slotte moet de RI&E actueel gehouden worden, dat wil zeggen dat de RI&E aangepast dient te worden bij normwijzigingen en wijzigingen in de (werk)omstandigheden en stand der techniek(en).

De RI&E plicht

De RI&E vormt een belangrijke basis van het huidige stelsel van gezond en veilig werken. In het huidige stelsel voor gezond en veilig werken zijn werkgevers verplicht om zelf in samenwerking met hun werknemers voor veilige en goede arbeidsomstandigheden te zorgen. De achterliggende gedachte is zelfregulering. Werknemers en werkgevers weten zelf het best wat er speelt op de werkvloer en moeten daarom ook zelf de mogelijkheid krijgen hun arbobeleid vorm te geven. Dit betekent de rol van de overheid primair bestaat uit het definiëren van doelen en het toezien op de naleving van plichten. Om er voor te zorgen dat bedrijven ook daadwerkelijk hun verantwoordelijkheid nakomen, heeft de overheid een aantal inspanningsverplichtingen in het leven geroepen. De RI&E-plicht is daar een van. De arbeidsinspectie kan een boete opleggen aan uw bedrijf, indien u niet beschikt over een RI&E; de afgelopen jaren is dit boetebedrag ook verhoogd.

Week van de RI&E

Van 21 tot 25 september vindt dit jaar de zesde Week van de RI&E plaats, een initiatief van het Steunpunt RI&E in samenwerking met sociale partners. De week wordt georganiseerd om extra aandacht te vragen voor veilig en gezond werken, met als belangrijke basis de risico-inventarisatie- en evaluatie (RI&E). Ook dit jaar doet Tritium Advies weer mee met een speciale online actie met als doel extra aandacht te vragen voor de RI&E. Meer informatie over deze online actie volgt snel!

Vragen?

Wilt u meer weten over de week van de RI&E of heeft u een andere vraag? Neem dan contact op met één van onze veiligheidskundigen. Zij helpen u graag verder!