Stand van zaken tijdelijk handelingskader voor hergebruik van PFAS-houdende grond en baggerspecie

Op 9 oktober 2019 heeft de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) een kamerbrief verstuurd over het tijdelijk handelingskader voor hergebruik van PFAS-houdende grond en baggerspecie. Daarbij gaat zij in op knelpunten die in de praktijk spelen en geeft zij een doorkijk naar een definitief handelingskader in de loop van 2020.

Tijdelijk handelinskader PFAS

Uit de Kamerbrief blijkt dat het handelingskader is opgesteld aan de hand van het advies van het RIVM over risicogrenzen voor PFOS, PFOA en GenX en heeft het voorzorgbeginsel als uitgangspunt. Voorop staat de gezondheid van mens en milieu maar ook dat het verspreiden van grond en baggerspecie met PFAS naar minder belaste gebieden wordt tegengegaan.

Praktische knelpunten

De brief gaat in op een aantal knelpunten die de uitvoeringspraktijk ervaart, waaronder de doorlooptijden bij de laboratoria, afzetmogelijkheden en de onderzoeksplicht. Voor het verspreiden van baggerspecie is een verduidelijking omschreven: baggerspecie waarin PFAS is aangetroffen, kan onder voorwaarden verspreid worden naar stroomafwaarts gelegen oppervlaktewaterlichamen waar het sediment van nature ook heengaat.

Zoeken naar oplossingen met sector en overheden

In de brief wordt aangegeven op welke manier er gewerkt wordt aan oplossingsrichtingen voor afzetmogelijkheden. De overige knelpunten zullen gezamenlijk met de decentrale overheid ende sector in kaart gebracht worden om tot oplossingen te komen. Hiervoor komt een structureel overleg. Gemeenten worden opgeroepen om gezamenlijk bodemkwaliteitskaarten met PFAS aan te vullen. Deze zijn erg waardevol voor een definitief handelingskader.

Definitief handleningskader

In haar brief benoemt de staatssecretaris een aantal concrete acties die het tijdelijk handelingskader kunnen verbeteren en die zullen bijdragen aan een definitief handelingskader. Het uitvoeren van diverse onderzoeken gericht op de stofeigenschappen en het afleiden van normen en achtergrondwaarden zijn hierin erg belangrijk. De staatssecretaris doet een oproep om meetgegevens te delen met het RIVM. Ook organiseert IenW op vier plaatsen in het land Informatiemarkten PFAS, waarvoor belangstellenden zich kunnen aanmelden.

Tijdelijk handelingskader PFAS