Een braakliggend terrein, een leegstaand pand of herontwikkelingsplannen? Voordat je een bepaald gebied of pand wil gaan (her)ontwikkelen is het raadzaam inzicht te hebben in kansen en belemmeringen voor de locatie. Een locatie quickscan kan u hierbij helpen.

Het doel van een Locatie quickscan

Het doel van de locatie quickscan (haalbaarheidsstudie) is om de mogelijkheden en/of -beperkingen van een locatie in hoofdlijnen in beeld te brengen. Het resultaat van de scan bestaat uit een indicatieve opsomming van kansen en/of belemmeringen voor de toekomstige gebruiks- en bebouwingsmogelijkheden. Het geeft een helder stappenplan van de vervolgstappen en eventuele vervolgonderzoeken die nodig zijn voor het ruimtelijk ontwerp of planologische procedure.

De locatie quickscan bestaat onder andere uit het inventariseren van uitgangspunten/wensen, beleid, risicobronnen externe veiligheid, bodem, geluidaspecten (bijvoorbeeld wegverkeerslawaai), bedrijven en milieuzonering, flora en fauna, wateraspecten en de te volgen ruimtelijke procedures. Indien aan de orde wordt aangegeven voor welke aspecten vervolgonderzoek verlangd kan worden of worden juist randvoorwaarden/uitgangspunten meegegeven om de onderzoekslast in de vervolgstappen te beperken.

Tritium Advies heeft alle kennis van bovengenoemde aspecten onder één dak. Door deze kennis efficiënt in te zetten bij een locatie quickscan kan een kleine investering aan de voorkant leiden tot efficiëntere vervolgstappen en een breder gedragen plan waarbij eventuele belemmeringen vroegtijdig aangepakt of onderzocht kunnen worden.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Lonneke Michielsen, 040.29 07 389.

bouwfysica Locatie quickscan