Blootstellingsonderzoek »

Blootstellingsonderzoek

Het doel van blootstellingsonderzoek is om vast te stellen of mensen, tijdens de uitvoering van hun dagelijkse werkzaamheden, een gezondheidsrisico lopen als gevolg van in het bedrijf aanwezige stoffen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan stoffen die in het productieproces worden gebruikt, zoals oplosmiddelen, maar ook bij de productie vrijkomende stoffen, zoals lasrook, stof en koolmonoxide. Klachten van werknemers kunnen aanleiding zijn voor het uitvoeren van een blootstellingsonderzoek. Daarnaast kan de in het kader van Arbeidsomstandighedenwet verplichte Risico-Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) reden zijn voor het uitvoeren van dit onderzoek.

Onderbouwde schatting of meting

Bij een blootstellingsonderzoek wordt aan de hand van de aard, de mate en de duur van de blootstelling vastgesteld of er gezondheidsrisico’s aanwezig zijn voor de werknemers. Het blootstellingsonderzoek kan bestaan uit een kwantitatief onderbouwde schatting van de blootstellingsconcentratie of uit metingen. Indien door middel van metingen de blootstelling wordt vastgesteld, worden aan de hand van een vooraf vastgesteld monsternameplan in de ademzone van de werknemers luchtmetingen gedaan. De middels het blootstellingsonderzoek vastgestelde concentraties worden getoetst aan door de overheid vastgestelde grenswaarden en beoordeeld volgens NEN-EN 689. Hieruit wordt vervolgens geconcludeerd of er mogelijk sprake is van een gezondheidsrisico.

Blijkt uit het onderzoek dat er gezondheidsrisico’s bestaan, dan moet worden nagegaan welke maatregelen noodzakelijk zijn voor het terugdringen van de blootstelling. Hierbij wordt de arbeidshygiënische strategie gehanteerd. Tritium Advies kan u hierbij adviseren en ondersteunen.

Meer weten?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze specialisten. Ook kunt u direct online een offerte aanvragen.

Contact

Brigitte van Berlo

Brigitte van Berlo

Projectleider Lucht & KAM

Offerte aanvragen

Vraag nu aan