Emissiemetingen »

Luchtkwaliteit en luchtemissies

Een emissiemeting is het meten van luchtverontreinigende stoffen om te bepalen of de door de overheid gestelde emissiegrenswaarden niet worden overschreden. Luchtkwaliteit en luchtemissies door bedrijven worden in Nederland gereguleerd via wetgeving en via milieuvergunningen. In het activiteitenbesluit of de omgevingsvergunning is vastgelegd of er emissies naar de lucht mogen plaatsvinden, en in welke mate. In het Activiteitenbesluit (voorheen de NeR: Nederlandse emissierichtlijn lucht) zijn de algemene eisen aan emissieconcentraties en emissieonderzoeken vastgelegd.

Emissiemetingen

Emissiemetingen zijn noodzakelijk om te bepalen of emissievergunningen en wettelijke limieten nageleefd worden. Daarnaast kunnen deze metingen uitgevoerd worden om prestatie-indicatoren of basis- en evaluatiegegevens te verzamelen. Luchtemissiemetingen spelen een grote rol bij het vaststellen of een installatie voldoet aan de emissie-eisen en bij monitoring van de emissie. Tevens kan op deze manier controle op een goede werking van luchtemissie beperkende maatregelen plaatsvinden.

Advies bij emissiereductie

Aan de hand van een monsternameplan waarin een inventarisatie van de te onderzoeken componenten is opgenomen, wordt een emissiemeting uitgevoerd. Van de uitgestoten lucht wordt met behulp van luchtbemonsteringsapparatuur een representatief monster genomen. Tritium Advies B.V. voert, in samenwerking met een geaccrediteerde partij, de monstername van de geëmitteerde lucht voor u uit. De luchtmonsters worden geanalyseerd door een geaccrediteerd laboratorium.

Blijkt uit emissie-onderzoek dat de uitstoot van stoffen de emissie-eisen overschrijdt? Dan moet nagegaan worden welke maatregelen noodzakelijk zijn voor het terugdringen van de emissie. Tritium Advies kan u hierbij adviseren, bijvoorbeeld door middel van het opstellen van een emissiereductieplan.

Meer weten over emissiemetingen?

De emissiemetingen van Tritium variëren van continue analyses tot complexe- en afzonderlijke metingen. Als expert op het gebied van luchtmetingen breiden onze diensten zich ook uit naar klimaatonderzoeken en luchtkwaliteitsmetingen. Voor meer informatie omtrent emissiemetingen of andere luchtonderzoeken kunt u contact opnemen met onze luchtspecialisten, wij adviseren u graag. Ook kunt u direct een offerte aanvragen.

Contact

Brigitte van Berlo

Brigitte van Berlo

Projectleider Lucht & KAM

Online offerte aanvragen

Vraag nu aan!