...

Emissiemetingen »

Luchtemissies

Een emissiemeting is het meten van luchtverontreinigende stoffen om te bepalen of de door de overheid gestelde emissiegrenswaarden niet worden overschreden. Luchtemissies door bedrijven worden in Nederland gereguleerd via wetgeving en via milieuvergunningen. In het activiteitenbesluit of de omgevingsvergunning is vastgelegd of er emissies naar de lucht mogen plaatsvinden, en in welke mate. In het Activiteitenbesluit (voorheen de NeR: Nederlandse emissierichtlijn lucht) zijn de algemene eisen aan emissieconcentraties en emissieonderzoeken vastgelegd.

Emissiemetingen

Emissiemetingen zijn noodzakelijk om te bepalen of emissievergunningen en wettelijke limieten nageleefd worden. Daarnaast kunnen deze metingen uitgevoerd worden om prestatie-indicatoren of basis- en evaluatiegegevens te verzamelen. Luchtemissiemetingen spelen een grote rol bij het vaststellen of een installatie voldoet aan de emissie-eisen en bij monitoring van de emissie. Tevens kan op deze manier controle op een goede werking van luchtemissie beperkende maatregelen plaatsvinden.

Tritium inventariseert en beoordeeld de aanwezige emissiepunten en zorgt voor een monsternemingsplan. Aan de hand van een monsternameplan worden de emissiemetingen uitgevoerd. Van de uitgestoten lucht wordt met behulp van luchtbemonsteringsapparatuur een representatief monster genomen. De emissiemetingen worden uitgevoerd door een externe geaccrediteerde partij. Tritium begeleidt het gehele traject.

Meer weten over emissiemetingen?

Voor meer informatie omtrent emissiemetingen of andere luchtonderzoeken kunt u contact opnemen met onze luchtspecialisten, wij adviseren u graag. Ook kunt u direct een offerte aanvragen.

Contact

Brigitte van Berlo

Projectleider Lucht & KAM

Online offerte aanvragen

Vraag nu aan!