Mail disclaimer »

Mail disclaimer

De informatie verzonden met deze e-mail is uitsluitend bestemd voor de betreffende geadresseerde. Op deze informatie rust intellectueel eigendom. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is verboden. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie is eveneens verboden. Het is mogelijk dat tijdens het opstellen of het transport van dit bericht fouten zijn ontstaan zodat het bericht onjuist of onvolledig is overgekomen of verkeerd geadresseerd. Hiervoor kan Tritium Advies B.V. geen aansprakelijkheid erkennen. Wij verzoeken u om bij twijfel over de juistheid, de volledigheid of de adressering de e-mail direct te retourneren en daarna te vernietigen.

Opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd uit hoofde van de overeenkomst van opdracht met Tritium Advies, ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 17108024. Op alle opdrachten zijn van toepassing de algemene voorwaarden van Tritium Advies B.V., waarin, onder meer, een beperking van de aansprakelijkheid is opgenomen. De algemene voorwaarden van Tritium Advies zijn hier te vinden.