Voldoende water van een goede kwaliteit is vitaal voor gezondheid, natuur, drinkwatervoorziening, industrie en landbouw. De waterkwaliteit in Nederland is echter al jaren een groot probleem dat alleen maar groter wordt. Dat blijkt uit een rapport van de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur (Rli) dat gisteren is gepresenteerd. Het rapport bevestigt dat de waterkwaliteit van zowel het grondwater als het oppervlaktewater niet voldoet aan de Europese normen. Dit komt doordat er te veel verontreinigingen in het water zitten.

Net als door stikstof dreigt de landbouw en de bouw van huizen in de knel te komen door verontreinigde sloten en rivieren. Als er geen verbetering komt, kan dit ervoor zorgen dat bouw van huizen en de landbouw in Nederland verder stil komen te liggen. Organisaties kunnen naar de rechter stappen om activiteiten tegen te houden en er kan dan niets meer op het verontreinigde water worden geloosd.

Europese kaderrichtlijn Water (KRW)

De Europese Kaderrichtlijn Water (KRW), sinds 2000 van kracht, schrijft voor dat alle wateren in Europa uiterlijk in 2027 aan de normen voldoen. Er is sindsdien veel gedaan, maar de doelen van de richtlijn zijn nog verre van gerealiseerd. Slechts een beperkt percentage van de Nederlandse wateren verkeert in een goede toestand. Zo overschreed in 2019 75% van de oppervlaktewateren de normen voor één of meer verontreinigende stoffen. En in 2020 was bij 90% van de oppervlaktewateren de biologische waterkwaliteit nog niet goed genoeg, vooral door een te hoge belasting met de meststoffen stikstof en fosfaat. Het niet op tijd bereiken van de KRW-doelen kan betekenen dat tal van activiteiten in Nederland – zowel in de landbouw als in de rest van de economie – noodgedwongen stil komen te liggen. Ook bestaat het risico dat Nederland, wanneer het de KRW-doelen niet haalt, te maken krijgt met boetes vanuit de Europese Unie.

Een dikke onvoldoende voor waterkwaliteit

De Rli concludeert in dit advies dat met het huidige Nederlandse beleid de KRW-doelen in 2027 redelijkerwijs niet meer kunnen worden gehaald. Grondwater en oppervlaktewater, zoals rivieren, kanalen, beken en meren, bevatten al jaren te veel meststoffen als nitraat en fosfaat en restanten van bijvoorbeeld bestrijdingsmiddelen. Maar ook op andere fronten is het niet best gesteld, denk aan de grote hoeveelheden PFAS en microplastics in Nederlandse wateren. Ook zorgen productie en gebruik van geneesmiddelen en cosmetica voor veel giftige microverontreinigingen in het water. De Rli doet een vijftal aanbevelingen waarmee naar verwachting de doelen van de KRW alsnog gehaald kunnen worden, zij het later dan 2027:

  1. Zorg voor betere doorwerking van de KRW op alle relevante beleidsterreinen en tref hiervoor verplichtende maatregelen;
  2. Maak alle onttrekkingen uit grond- en oppervlaktewater vergunning- of melding-plichtig en reserveer voldoende fysieke ruimte voor drinkwaterwinning;
  3. Verminder de nutriëntenconcentratie in het grond- en oppervlaktewater door aanscherping van de mestregelgeving, zet instrumenten in voor de door het kabinet beoogde vermindering van de veestapel en verbeter de zuivering in rioolwaterzuiveringsinstallaties;
  4. Laat de KRW-doelen doorwerken in de wetgeving voor gewasbeschermingsmiddelen, prioritaire stoffen, opkomende stoffen, medicijnenresten enzovoort;
  5. Begin direct met het doorrekenen van alle maatregelen.

Onderzoek en Advies

Bedrijven, overheden en organisaties kunnen bij Tritium Advies terecht voor wateronderzoek om de waterkwaliteit te monitoren. Tritium Advies is een advies- en ingenieursbureau dat onderzoek uitvoert naar oppervlaktewater, afvalwater engrondwater. Door het uitvoeren van onderzoek kunnen problemen met de waterkwaliteit op tijd worden opgespoord en aangepakt. Met het monitoren van de waterkwaliteit kan er tijdig worden bijgestuurd waardoor we een bijdrage kunnen leveren bij aan het behalen van de doelen van de Kaderrichtlijn Water.

Gebiedsgericht grondwaterbeheer waterbodemonderzoek

Meer informatie?

Bij Tritium houden wij ons onder andere bezig met afvalwateronderzoek, grondwateronderzoek en oppervlaktewateronderzoek. Wilt u ook gebruik maken van de expertise van ons wateronderzoek team? U kunt via de website contact met ons opnemen. Dit kan via de wateronderzoek-sectie of direct, door ons te bellen op: 088 440 2900.

Meer over wateronderzoek