...
Akoestisch rapport omgevingsvergunning

Akoestisch rapport voor omgevingsvergunning

In opdracht van een stichting heeft Tritium Advies een akoestisch rapport en ruimtelijke onderbouwing opgesteld t.b.v. een omgevingsvergunning om de omliggende gronden te mogen gebruiken voor lichte horeca. De stichting wil de gronden gebruiken voor een eilandterras met vier (4) tafels met elk vier (4) zitplaatsen.

Bezwaar

Een omwonende uit Broek in Waterland zag dit niet zitten. Om het eilandterras tegen te houden procedeerde hij tot aan de hoogste bestuursrechter, de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (de “Afdeling”).

Beroepsgronden

De omwonende stelt dat het college van B&W (het “College”) de omgevingsvergunning niet in redelijkheid heeft kunnen verlenen omdat geen sprake is van een goede ruimtelijke ordening: het gebruik van het eilandterras leidt volgens hem tot een onevenredige aantasting van zijn woon- en leefklimaat. Als onderbouwing van deze stelling voert de omwonende aan dat het akoestische onderzoek horecalawaai niet deugd. Immers: (i) uitgegaan is van het verkeerde bronvermogen voor stemgeluid, (ii) het toestaan van versterkte muziek ter plaatste, (iii) de geluidbelasting in de omliggende tuinen is niet meegenomen, en (iv) het geluidniveau in zijn woning is niet onderzocht. Om het gebruikte bronvermogen van stemgeluid te weerleggen laat de omwonende een eigen onderzoek uitvoeren. Tevergeefs ….

Conclusie

De Afdeling concludeerde, in lijn met de rechtbank, dat de uitgangspunten die Tritium Advies had gehanteerd in het akoestisch rapport van de aanvrager juist waren. Lees de gehele uitspraak op: https://www.raadvanstate.nl/uitspraken/@122016/201906440-1-r1/