...
Bestemmingsplan Begijnhof te Rosmalen

Bestemmingsplan Begijnhof te Rosmalen

Op de locatie Spoorstraat 3 te Rosmalen is een projectontwikkelaar voornemens om 11 woningen te ontwikkelen op het thans niet meer in gebruik zijnde terrein. In het vigerende bestemmingsplan heeft de locatie nog een bedrijfsbestemming. Om de woningen te realiseren dient een nieuw bestemmingsplan te worden vastgesteld.

Tritium Advies heeft het bestemmingsplan opgesteld en de volgende onderzoeken hiervoor uitgevoerd:

  • Akoestisch weg- en railverkeerslawaai;
  • Verkennend bodem- en asbestonderzoek;
  • Infiltratieonderzoek;
  • Quickscan luchtkwaliteit;
  • Bedrijven en milieuzonering;
  • Quickscan flora en fauna;
  • Waterparagraaf;
  • Coördinatie trillingshinderonderzoek;
  • Coördinatie proefsleuven onderzoek archeologie;
  • Coördinatie kwantitatieve risicoanalyses LPG tankstation en buisleiding.

 

Link naar het ontwerpbestemmingsplan:

 http://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0796.0002365-1301/t_NL.IMRO.0796.0002365-1301.html