...
quickscan flora en fauna onderzoek

QuickScan flora en fauna te Oud Gastel

Omschrijving opdracht

In opdracht van een bemiddelingsplatvorm voor de aan- en verkoop van sloopmeters heeft Tritium Advies een QuickScan flora en fauna te Oud Gastel uitgevoerd. De oppervlakte van het plangebied bedroeg circa 4.000 m2. De aanleiding van het onderzoek was het voornemen om een ruimte-voor-ruimtewoning met bijbehorende bijgebouwen te realiseren.

Werkzaamheden

  • Bronnenonderzoek: In het uitgevoerde bronnenonderzoek is er gekeken naar de mogelijke aanwezigheid van beschermde soorten in het plangebied.
  • Veldonderzoek: Tijdens het terreinbezoek is zoveel mogelijk informatie verzameld met betrekking tot de aanwezigheid of afwezigheid van beschermde soorten. De te verzamelen informatie bestaat onder andere uit zichten, geluidwaarnemingen, sporenonderzoek naar de aanwezigheid van vraat-, loop- en veegsporen, nesten, holen, uitwerpselen, prooiresten en haren. Op basis van terreinkenmerken is voorts beoordeeld of het plangebied geschikt is voor de in de regio voorkomende beschermde soorten.
  • Rapportage: Alle bevindingen uit het bronnenonderzoek en veldonderzoek zijn verwerkt in een heldere rapportage waarin de vervolgstappen duidelijk waren omschreven.