...
Ruimtelijke onderbouwing dönerland

Opstellen ruimtelijke onderbouwing t.b.v. de uitbreiding vestiging Dönerland

Het planvoornemen was niet realiseerbaar binnen het vigerend bestemmingsplan omdat de gevraagde uitbreiding buiten het bouwvlak ligt. Het bouwvlak lag namelijk strak om het bestaande pand. Op grond van artikel 2.12 Wabo kan hiervan echter worden afgeweken. In het kader van een goede ruimtelijke ordening is bij de vergunningaanvraag een korte onderbouwing aangeleverd om de wenselijkheid/haalbaarheid van het plan te beschrijven. Op de bouwtekening is aangegeven wat waar gebouwd mag worden en wel op een zodanige wijze dat het belang van de omgevingsfactoren vooraf is meegewogen met het oog op een goede ruimtelijke ordening.