Verkennend waterbodemonderzoek

Verkennend waterbodemonderzoek Raamsdonkveer

In opdracht van een aannemer heeft Tritium Advies een verkennend waterbodemonderzoek uitgevoerd ter plaatse van een insteekhaven in de Nieuwe Maas te Bolnes. Aanleiding voor het onderzoek waren de voorgenomen baggerwerkzaamheden. Met de gegevens van het verkennend waterbodemonderzoek heeft Tritium Advies de hergebruiksmogelijkheden van het vrijkomende materiaal bepaald.

Onderzoeksstrategie

Het verkennend waterbodemonderzoek conform NEN 5720 (december 2017) bestaat uit de volgende onderdelen:

  1. Vooronderzoek;
  2. veldwerk en analyses;
  3. rapportage.

Vooronderzoek.

Voorafgaand aan het uitvoeren van de werkzaamheden is conform de NEN 5725:2017 een vooronderzoek uitgevoerd naar de aan-/afwezigheid, de aard en de ruimtelijke verdeling van eventuele verontreinigingen. Tritium heeft hiervoor bij de eigenaar, waterbeheerder en de gemeente informatie opgevraagd over o.a. het type watergang en of er verontreiniginsbronnen bekend zijn. Aan de hand van de verzamelde informatie is er een onderzoeksstrategie geformuleerd en een gedetailleerd boorplan opgesteld.

Veldwerk en Analyses

Voorafgaand aan de uitvoering van de bemonstering hebben onze veldwerkers proefboringen geplaatst om de gekozen boortechniek te toetsen aan de daadwerkelijke situatie. Vervolgens hebben de veldwerkers de bemonstering uitgevoerd. De machinale boringen zijn uitgevoerd met een vibro-corer machine. De boringen zijn vanaf een werkvaartuig met kraan uitgevoerd. Met deze boormethode kunnen ongeroerde monsters worden gestoken tot een maximale diepte van 4 meter in de waterbodem. De monsters zijn daarna naar een onafhankelijk, geaccrediteerd laboratorium gestuurd en geanalyseerd.

Rapportage

De analyseresultaten van de waterbodemmonsters zijn vervolgens vergeleken met de geldende normen uit de Regeling bodemkwaliteit. De analyseresultaten voor PFAS zijn ook getoetst aan het landelijke PFAS-beleid. Alle resultaten zijn tot lot in een heldere rapportage verwerkt. Hierin staat omschreven wat de milieuhygiënische kwaliteit van de waterbodem is en wat de hergebruiksmogelijkheden zijn van het vrijgekomen bodemmateriaal.