...
Woningbouwplan Heeze Ruimtelijke ordening

Woningbouwplan Heeze

Om de nieuwbouw van 27 woningen mogelijk te maken heeft Tritium Advies o.a. een waterparagraaf opgesteld. Het onderzoek maakte onderdeel uit van het nieuw op te stellen bestemmingsplan. Water en ruimtelijke ordening hebben veel met elkaar te maken. Enerzijds is water één van de sturende principes in de ruimtelijke ordening en kan daarmee beperkingen opleggen aan het ruimtegebruik. Anderzijds kunnen ontwikkelingen in het ruimtegebruik ongewenste effecten hebben op de waterhuishouding. Een goede afstemming tussen beide is derhalve noodzakelijk om problemen, zoals bijvoorbeeld wateroverlast, slechte waterkwaliteit en verdroging te voorkomen. Het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) stelt dan ook een watertoets in ruimtelijke plannen verplicht. In deze zogenaamde waterparagraaf wordt beschreven op welke wijze in het plangebied met water en watergerelateerde aspecten wordt omgegaan.

Bij dit bouwplan is bijvoorbeeld voor de aanleg van een wadi gekozen. Het hemelwater dat op de daken en terreinverharding valt kan zich in deze laagte in het bodemprofiel verzamelen (waterberging) en kan vervolgens infiltreren in de bodem. Op deze manier wordt verdroging voorkomen en wordt de belasting van het rioolstelsel verlicht.