Wijziging van de Wet milieubeheer (verwijdering asbest en asbesthoudende producten)

Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat Stientje van Veldhoven wil eigenaren van gebouwen met asbestdaken stimuleren om, naast de verplichte verwijdering van het asbestdak, vrijwillig te kiezen voor het laten verwijderen van de grond onder de afwateringszone van het asbestdak.

In dat kader heeft Van Veldhoven op 21 augustus 2018 een Nota van Wijziging aangaande art. 9.2.2.1a van de Wet milieubeheer naar de Tweede Kamer gestuurd. Door in de toekomst de toplaag van de grond bij saneringen van asbestdaken direct te verwijderden, kan een verplichte uitgebreide reiniging van vervuilde grond in een later stadium worden voorkomen.

Van asbestdaken naar bodem

De huidige asbestverontreiniging in de bodem wordt mede veroorzaakt door erosie van oude asbestdaken die niet voorzien zijn van een (goed functionerende) dakgoot. Weersinvloeden zorgen ervoor dat de kankerverwekkende asbestvezels loslaten van de golfplaten, om vervolgens met het regenwater in de bodem te verdwijnen. De bodem rondom gebouwen met asbestdaken is vaak tot één meter van het pand en tot een diepte van tien centimeter vervuild. De reiniging van deze toplaag moet momenteel nog via de Wet Bodembescherming plaatsvinden. Deze wet stelt dat sanering van deze grond pas op een later moment plaats hoeft te vinden, wanneer er grondverzet plaatsvindt of als er op de locatie gebouwd gaat worden. Vindt sanering pas veel later plaats, dan neemt de kans dat de verontreiniging verder is verspreid toe. Het direct verwijderen van de toplaag is eenvoudiger, voorkomt grotere verontreiniging van de grond en is goedkoper. De huidige regelgeving uit de Wet Bodembescherming wordt dan ook als te ingewikkeld en onnodig kostenverhogend beschouwd.

Vrijwillige sanering van de bodem

Met de beoogde wetswijziging hoopt de staatssecretaris de drempel te verlagen, zodat eigenaren tegelijkertijd met het verwijderen van het betreffende asbestdak, ook kiezen voor een directe sanering van de toplaag van de bodem. Het ministerie wil deze verwijdering echter niet verplicht stellen. ‘Vrijwillige verwijdering kost naar schatting € 185,-/m3’, schrijft Van Veldhoven in haar toelichting aan de Tweede Kamer.

Kosten Asbestinventarisatie asbest onderzoek asbestonderzoek

Vergelijkbaar Nieuws

Volg hier meer bodem nieuws!